logo
Portal for

Betaald Educatief Verlof

Voltijdse en sommige deeltijdse werknemers, werkzaam in de privésector, hebben via Betaald Educatief Verlof (BEV) het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale (weliswaar geplafonneerde) loon.

Betaald Educatief Verlof of Vlaams Opleidingsverlof?

Werkstudenten in een organisatie gevestigd in Vlaanderen

Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) in plaats van het Betaald Educatief Verlof (BEV). Tot 31 augustus 2019 geldt de regelgeving van het Betaald Educatief Verlof.

Opgelet: werkstudenten die in Vlaanderen zijn tewerkgesteld en vóór 1 september 2019 startten met een opleiding en hiervoor gebruik maakten van BEV, kunnen deze opleiding na 1 september 2019 verderzetten met gebruik van BEV (uiterlijk tot 31/12/2021). Studenten die toch willen gebruikmaken van VOV, kunnen kiezen om in plaats van BEV toch VOV op te nemen.

Werkstudenten in een organisatie gevestigd in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In dit geval blijft de regelgeving BEV dezelfde.

Basisprincipes

 • BEV is een recht. Je werkgever kan het verlof niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning.
 • Het aantal uren BEV waar je gebruik van kunt maken, is gelijk aan het aantal gevolgde contactlesuren per academiejaar, met een maximum van 120 of 180 uur (indien je een opleiding volgt die voorbereidt op een knelpuntberoep), en in verhouding met je tewerkstellingspercentage.
 • e behoudt je loon begrensd tot een bruto maandloon van € 2 987 (bedrag 2021-2022).
 • Je moet je afwezigheden plannen in overleg met je werkgever en je BEV opnemen tussen de datum van de aanvang van je opleiding en de datum van je laatste examen van de 1ste zittijd. Enkel als je effectief deelneemt aan de examens van de 2de zittijd wordt deze periode verlengd tot het einde van deze 2de zittijd.
 • BEV kan je gebruiken om de lessen te volgen, een niet-bezoldigde stage te doen, te studeren, deel te nemen aan de examens, …
 • Je moet de lessen nauwgezet volgen en hiervan het bewijs leveren.
 • BEV is een bevoegdheid van de deelstaten. Je aanvraag voor BEV moet je indienen bij het gewest waar je onderneming gevestigd is.
 • Meer informatie over het BEV vind je op de Vlaamse en Brusselse overheidswebsites >>>

Welke opleidingen komen in aanmerking?

 • Bachelor- en masteropleidingen (ook aanvullende opleidingen in het hoger onderwijs) die na 16 uur of in het weekend gedoceerd worden en die minstens 32 contacturen per academiejaar hebben. Werk je ’s nachts of in het weekend dan kan je een opleiding volgen waarbij maximaal 1 keer per week overdag les wordt gegeven.
 • Opleidingen in het hoger onderwijs die een specifieke erkenning hebben gekregen in het stelsel van het betaald educatief verlof door de erkenningscommissie of door een paritair comité. Vraag aan de opleidingsverantwoordelijke of je opleiding erkend is.

Enkel opleidingen met een diplomacontract of een examencontract (met het oog op het behalen van een diploma) komen in aanmerking voor BEV. Ben je ingeschreven met een examencontract met het oog op het behalen van een diploma, dan heb je recht op BEV gelijk aan driemaal de wekelijkse arbeidsduur. Je moet enkel een bewijs van deelname aan de examens voorleggen.

Administratie

Aanvraag

Voor 31 oktober

De aanvraag voor Betaald Educatief Verlof (BEV) kan je doen tijdens je aanmelding of herinschrijving. Volgens de regelgeving moet de aanvraag uiterlijk tegen 31 oktober ingediend zijn bij de werkgever voor de opleidingen met betrekking tot een normaal academiejaar.

Later dan 31 oktober

 • Indien je BEV later aanvraagt, moet het worden aangevraagd ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of vanaf de verandering van werkgever.
 • Indien je tijdens het academiejaar beslist om BEV aan te vragen of in het geval je de educatieve master volgt, dan kan je gebruik maken van het formulier "werken en studeren”. Je bezorgt dit nadien ingevuld en ondertekend aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.

Aanwezigheden

Wanneer je BEV hebt aangevraagd dan moet je per opleidingsonderdeel een aanwezigheidslijst bijhouden. Deze lijst laat je na afloop van ieder contactlesuur ondertekenen door de docent. Hiermee verklaar je hoeveel contactlesuren effectief gegeven zijn en welke de gevolgde lessen, gewettigde en ongewettigde afwezigheden zijn.

De originele lijsten (fotokopieën of scans worden niet aanvaard) – samen met eventuele afwezigheidsattesten - bezorg je aan de Onderwijs- en Studentenadministratie
 
Deadlines voor het indienen van deze lijsten zijn: 

 • Lijsten 1ste trimester inleveren voor begin wintervakantie
 • Lijsten 2de trimester inleveren voor begin lentevakantie
 • Lijsten 3de trimester inleveren voor 30 juni

Je kan ze indienen aan de balie of versturen per post. Na ondertekening door de rector ontvang je het attest van nauwgezetheid voor de gevolgde lessen. Dit document is bestemd voor je werkgever.

(on)gewettigd afwezig

Wanneer je gedurende een trimester meer dan 10% ongewettigd afwezig bent tijdens de lessen, verlies je het recht op BEV voor een periode van 6 maanden. Deze periode gaat in vanaf het trimester volgend op het trimester tijdens het welke je meer dan 10% afwezig was. Je bent gewettigd afwezig in volgende gevallen:

 • ziekte van de student of een familielid dat onder hetzelfde dak woont (medisch attest)
 • staking openbaar vervoer (attest vervoersmaatschappij)
 • afwezigheid wegens beroepsredenen (attest werkgever)
 • staking of ziekte van de docent
 • uitzonderlijke weersomstandigheden

Vergeet niet voor elk gewettigde afwezigheid een bewijs te leveren!

Tijdskrediet

Tijdskrediet biedt de mogelijkheid aan werknemers in de privésector om de loopbaan tijdelijk te onderbreken, mits aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden is voldaan. 

Tijdskrediet met motief (en met uitkering)

Om tijdskrediet met motief te rechtvaardigen, mag het uitsluitend gaan om een opleiding erkend door de Gemeenschappen (Vlaamse, Franse of Duitstalige) of door de sector, van 27 studiepunten per jaar of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden.

Opgelet! Indien je het tijdskrediet aanvraagt omwille van het motief ‘opleiding’ moet je je werkgever en de RVA op het einde van elke kwartaal binnen de 20 kalenderdagen een attest bezorgen van het regelmatig bijwonen van de opleiding. Zonder het afleveren van dit attest wordt er geen tijdskrediet en geen uitkering toegekend voor het volgende kwartaal.

Tijdskrediet zonder motief

Vanaf 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om tijdskrediet zonder motief aan te vragen. 

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden en de duur van tijdskrediet met en zonder motief kan je terugvinden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid aanvragen.

Vlaams OpleidingsVerlof

Werknemers die minstens 50% tewerkgesteld zijn in de privésector in het Vlaams gewest kunnen Vlaams opleidingsverlof (VOV) aanvragen om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale (weliswaar geplafonneerde) loon.

Vanaf 1 september 2019

Vanaf 1 september 2019 wijzigt het systeem voor werknemers in een organisatie gevestigd in Vlaanderen. Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) in plaats van het Betaald Educatief Verlof (BEV). Tot 31 augustus 2019 geldt de regelgeving van het Betaald Educatief Verlof.

Opgelet: werkstudenten die in Vlaanderen zijn tewerkgesteld en vóór 1 september 2019 startten met een opleiding en hiervoor gebruik maakten van BEV, kunnen deze opleiding na 1 september 2019 verderzetten met gebruik van BEV (uiterlijk tot 31/12/2021). Studenten die toch willen gebruikmaken van VOV, kunnen kiezen om in plaats van BEV toch VOV op te nemen.

Basisprincipes

 • VOV is een recht. Je werkgever kan het verlof niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning.
 • Het aantal uren VOV waar je gebruik van kunt maken, is gebaseerd op het aantal opgenomen studiepunten, met een maximum van 125 uur, en in verhouding tot je tewerkstellingspercentage. Je hebt recht op 4 uur VOV per ingeschreven studiepunt.
 • Een opleidingsonderdeel kan 2 jaar na elkaar afgelegd worden (niet trissen).
 • Je behoudt je loon begrensd tot een bruto maandloon van € 2 987 (bedrag 2021-2022).
 • Je moet je afwezigheden plannen in overleg met je werkgever en je VOV opnemen vanaf de dag vóór de startdatum van de opleiding t.e.m. twee dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen.
 • VOV kan je gebruiken om lessen te volgen, een niet-bezoldigde stage te doen, te studeren, deel te nemen aan examens
 • De werknemer moet steeds deelnemen aan de eerste eindbeoordeling (bv.1ste zit). Als de werknemer niet deelneemt aan de eerste eindbeoordeling of na gewettigde afwezigheid aan de eerstvolgende eindbeoordeling, dan heeft hij geen recht op VOV. De werkgever ontvangt dan geen terugbetaling.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Alle opleidingen die recht geven worden gepubliceerd in de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives. Staat je opleiding vermeld in deze opleidingsdatabank, dan kan je hiervoor dus VOV aanvragen.

Om als opleiding erkend te worden voor VOV gelden er een aantal criteria:

 • Enkel de opleidingen van geregistreerde dienstverleners kunnen recht geven op Vlaams opleidingsverlof (geregistreerd zijn voor KMO-portefeuille of voor opleidingscheques);
 • De opleiding omvat minstens 3 studiepunten;
 • De opleiding voldoet inhoudelijk aan de criteria van arbeidsmarktgerichtheid.

Je hebt recht op VOV als je bent ingeschreven voor een opleiding uit de opleidingsdatabank met een diplomacontract of een creditcontract. Ben je ingeschreven met een examencontract, dan heb je geen recht op VOV.

  Administratie Vlaams Opleidingsverlof

  Aanvraag

  Voor  31 oktober

  De aanvraag voor VOV kan je doen door dit formulier ingevuld door te mailen naar de  Onderwijs- en Studentenadministratie. Het is niet langer mogelijk om dit reeds aan te duidend tijdens de online (her)inschrijving. Volgens de regelgeving moet de aanvraag uiterlijk tegen 31 oktober ingediend zijn bij de werkgever voor de opleidingen met betrekking tot een normaal academiejaar.

  Later dan 31 oktober

  • Het VOV moet ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of vanaf de verandering van werkgever aangevraagd worden
  • Indien je tijdens het academiejaar beslist om VOV aan te vragen of in het geval je de educatieve master volgt, dan kan je gebruik maken van het formulier “werken en studeren”. Je bezorgt dit nadien ingevuld en ondertekend aan de Onderwijs- en Studentenadministratie.
  • Verandert het aantal opgenomen studiepunten doorheen het academiejaar én nadat je je werkgever al een attest van regelmatige inschrijving bezorgt hebt? Dan moet je binnen de 15 dagen na de wijziging van het aantal studiepunten een nieuw attest van regelmatige inschrijving aan je werkgever bezorgen. Neem hiervoor contact op met de Onderwijs- en Studentenadministratie.

  Je opleiding nauwgezet volgen

  Om je VOV te behouden, moet je de opleiding nauwgezet volgen. Dit betekent dat je verplicht moet deelnemen aan een examen (als er een examen voorzien is). De Vlaamse overheid gaat na of je hebt deelgenomen aan de examens via de Databank Hoger Onderwijs.

  • Je bent verplicht om aan de eerste eindbeoordeling deel te nemen. Als je niet kan deelnemen aan de eerste eindbeoordeling (bv. 1e zit) door een gewettigde afwezigheid, dan moet je deelnemen aan de eerstvolgende eindbeoordeling (bv. 2e zit).
  • Slagen voor het opleidingsonderdeel is geen vereiste.
  • Een opleidingsonderdeel kan je maximaal 2 academiejaren volgen: trissen is niet mogelijk.

  Als je de opleiding niet nauwgezet volgt en meer uren Vlaams opleidingsverlof opneemt dan de uren waarop je recht hebt, zal het eerstvolgende recht op het maximum aantal uren Vlaams opleidingsverlof verminderd worden met 25%.