logo
Portal for

Tegemoetkomingen privésector

Voor studenten werkzaam in de privésector, bestaan er een aantal regelingen die de combinatie werken en studeren haalbaar maken.

Betaald educatief verlof

Voltijdse en sommige deeltijdse werknemers, werkzaam in de privésector, hebben via Betaald Educatief Verlof (BEV) het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale (weliswaar geplafonneerde) loon.

BEV is een recht. Je werkgever kan het verlof niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning. Het aantal uren BEV waar je gebruik van kunt maken, is gelijk aan het aantal gevolgde contactlesuren per academiejaar, met een maximum van 120 of 180 uur (indien je een opleiding volgt die voorbereidt op een knelpuntberoep).

BEV is een bevoegdheid van de deelstaten. Je aanvraag voor BEV moet je indienen bij het gewest waar je onderneming gevestigd is.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Alles over voorwaarden BEV

Administratie betaald educatief verlof

De aanvraag voor Betaald Educatief Verlof (BEV) kan je doen tijdens je aanmelding of herinschrijving.

Volgens de regelgeving moet de aanvraag uiterlijk tegen 31 oktober ingediend zijn bij de werkgever voor de opleidingen met betrekking tot een normaal academiejaar. Indien je BEV later aanvraagt, moet het worden aangevraagd ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of vanaf de verandering van werkgever.

Indien je tijdens het academiejaar beslist om BEV aan te vragen of in het geval je de specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt, dan kan je gebruik maken van het formulier "werken en studeren”. Je bezorgt dit nadien ingevuld en ondertekend aan Onderwijs- en Studentenadministratie.

Wanneer je BEV hebt aangevraagd dan moet je per opleidingsonderdeel een aanwezigheidslijst bijhouden. Deze lijst laat je na afloop van ieder contactlesuur ondertekenen door de docent. Hiermee verklaar je hoeveel contactlesuren effectief gegeven zijn en welke de gevolgde lessen, gewettigde en ongewettigde afwezigheden zijn.

De originele lijsten (fotokopieën of scans worden niet aanvaard) – samen met eventuele afwezigheidsattesten - bezorg je aan de Onderwijs- en Studentenadministratie
 
Deadlines voor het indienen van deze lijsten zijn: 

  • Lijsten 1ste trimester inleveren voor begin wintervakantie
  • Lijsten 2de trimester inleveren voor begin lentevakantie
  • Lijsten 3de trimester inleveren voor 30 juni

Je kan ze indienen aan de balie of versturen per post. Na ondertekening door de rector ontvang je het attest van nauwgezetheid voor de gevolgde lessen. Dit document is bestemd voor je werkgever.

(on)gewettigd afwezig

Wanneer je gedurende een trimester meer dan 10% ongewettigd afwezig bent tijdens de lessen, verlies je het recht op Betaald Educatief Verlof voor een periode van 6 maanden. Deze periode gaat in vanaf het trimester volgend op het trimester tijdens het welke je meer dan 10% afwezig was. Je bent gewettigd afwezig in volgende gevallen:

  • ziekte van de student of een familielid dat onder hetzelfde dak woont (medisch attest)
  • staking openbaar vervoer (attest vervoersmaatschappij)
  • afwezigheid wegens beroepsredenen (attest werkgever)
  • staking of ziekte van de docent
  • uitzonderlijke weersomstandigheden

Vergeet niet voor elk gewettigde afwezigheid een bewijs te leveren!

Tijdskrediet

Tijdskrediet biedt de mogelijkheid aan werknemers in de privésector om de loopbaan tijdelijk te onderbreken, mits aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden is voldaan. 

Tijdskrediet met motief (en met uitkering)

Om tijdskrediet met motief te rechtvaardigen, mag het uitsluitend gaan om een opleiding erkend door de Gemeenschappen (Vlaamse, Franse of Duitstalige) of door de sector, van 27 studiepunten per jaar of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden.

Opgelet! Indien je het tijdskrediet aanvraagt omwille van het motief ‘opleiding’ moet je je werkgever en de RVA op het einde van elke kwartaal binnen de 20 kalenderdagen een attest bezorgen van het regelmatig bijwonen van de opleiding. Zonder het afleveren van dit attest wordt er geen tijdskrediet en geen uitkering toegekend voor het volgende kwartaal.

Tijdskrediet zonder motief

Vanaf 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om tijdskrediet zonder motief aan te vragen. 

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden en de duur van tijdskrediet met en zonder motief kan je terugvinden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid aanvragen.