logo
Portal for

Tegemoetkomingen privésector

Voor studenten werkzaam in de privésector, bestaan er een aantal regelingen die de combinatie werken en studeren haalbaar maken.

Vanaf 1 september 2019 wijziging voor werknemers in een organisatie gevestigd in Vlaanderen ↓↓↓

Betaald educatief verlof

Voltijdse en sommige deeltijdse werknemers, werkzaam in de privésector, hebben via Betaald Educatief Verlof (BEV) het recht om op het werk afwezig te zijn met behoud van het normale (weliswaar geplafonneerde) loon.

BEV is een recht. Je werkgever kan het verlof niet weigeren maar moet wel akkoord gaan met de planning. Het aantal uren BEV waar je gebruik van kunt maken, is gelijk aan het aantal gevolgde contactlesuren per academiejaar, met een maximum van 120 of 180 uur (indien je een opleiding volgt die voorbereidt op een knelpuntberoep).

BEV is een bevoegdheid van de deelstaten. Je aanvraag voor BEV moet je indienen bij het gewest waar je onderneming gevestigd is.

Vlaams Opleidingsverlof vanaf 1 september 2019

Vanaf 1 september 2019 wijzigt het systeem voor werknemers in een organisatie gevestigd in Vlaanderen. Voor opleidingen die starten op 1 september 2019 of later geldt het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) in plaats van het Betaald Educatief Verlof (BEV). Tot 31 augustus 2019 geldt de regelgeving van het Betaald Educatief Verlof.

Voor werkstudenten die werkzaam zijn in een bedrijf dat gevestigd is in het Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verandert er in 2019-2020 niets. In dit geval blijft de huidige regelgeving hetzelfde zoals in 2018-2019. Er worden ook wijzigingen voor het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwacht, maar dit zal niet voor academiejaar 2019-2020 zijn.

Van zodra er meer concrete informatie beschikbaar is, zal dit op deze webpagina verder toegelicht worden.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Alles over voorwaarden BEV

Administratie betaald educatief verlof

De aanvraag voor Betaald Educatief Verlof (BEV) kan je doen tijdens je aanmelding of herinschrijving.

Volgens de regelgeving moet de aanvraag uiterlijk tegen 31 oktober ingediend zijn bij de werkgever voor de opleidingen met betrekking tot een normaal academiejaar. Indien je BEV later aanvraagt, moet het worden aangevraagd ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of vanaf de verandering van werkgever.

Indien je tijdens het academiejaar beslist om BEV aan te vragen of in het geval je de specifieke lerarenopleiding (SLO) volgt, dan kan je gebruik maken van het formulier "werken en studeren”. Je bezorgt dit nadien ingevuld en ondertekend aan Onderwijs- en Studentenadministratie.

Wanneer je BEV hebt aangevraagd dan moet je per opleidingsonderdeel een aanwezigheidslijst bijhouden. Deze lijst laat je na afloop van ieder contactlesuur ondertekenen door de docent. Hiermee verklaar je hoeveel contactlesuren effectief gegeven zijn en welke de gevolgde lessen, gewettigde en ongewettigde afwezigheden zijn.

De originele lijsten (fotokopieën of scans worden niet aanvaard) – samen met eventuele afwezigheidsattesten - bezorg je aan de Onderwijs- en Studentenadministratie
 
Deadlines voor het indienen van deze lijsten zijn: 

  • Lijsten 1ste trimester inleveren voor begin wintervakantie
  • Lijsten 2de trimester inleveren voor begin lentevakantie
  • Lijsten 3de trimester inleveren voor 30 juni

Je kan ze indienen aan de balie of versturen per post. Na ondertekening door de rector ontvang je het attest van nauwgezetheid voor de gevolgde lessen. Dit document is bestemd voor je werkgever.

(on)gewettigd afwezig

Wanneer je gedurende een trimester meer dan 10% ongewettigd afwezig bent tijdens de lessen, verlies je het recht op Betaald Educatief Verlof voor een periode van 6 maanden. Deze periode gaat in vanaf het trimester volgend op het trimester tijdens het welke je meer dan 10% afwezig was. Je bent gewettigd afwezig in volgende gevallen:

  • ziekte van de student of een familielid dat onder hetzelfde dak woont (medisch attest)
  • staking openbaar vervoer (attest vervoersmaatschappij)
  • afwezigheid wegens beroepsredenen (attest werkgever)
  • staking of ziekte van de docent
  • uitzonderlijke weersomstandigheden

Vergeet niet voor elk gewettigde afwezigheid een bewijs te leveren!

Tijdskrediet

Tijdskrediet biedt de mogelijkheid aan werknemers in de privésector om de loopbaan tijdelijk te onderbreken, mits aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden is voldaan. 

Tijdskrediet met motief (en met uitkering)

Om tijdskrediet met motief te rechtvaardigen, mag het uitsluitend gaan om een opleiding erkend door de Gemeenschappen (Vlaamse, Franse of Duitstalige) of door de sector, van 27 studiepunten per jaar of 9 studiepunten per schooltrimester of per ononderbroken periode van 3 maanden.

Opgelet! Indien je het tijdskrediet aanvraagt omwille van het motief ‘opleiding’ moet je je werkgever en de RVA op het einde van elke kwartaal binnen de 20 kalenderdagen een attest bezorgen van het regelmatig bijwonen van de opleiding. Zonder het afleveren van dit attest wordt er geen tijdskrediet en geen uitkering toegekend voor het volgende kwartaal.

Tijdskrediet zonder motief

Vanaf 1 april 2017 is het niet langer mogelijk om tijdskrediet zonder motief aan te vragen. 

Meer informatie

Meer informatie over de voorwaarden en de duur van tijdskrediet met en zonder motief kan je terugvinden bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Onder bepaalde voorwaarden kan je ook een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid aanvragen.

Vlaams OpleidingsVerlof

De hervorming naar het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) streeft een administratieve vereenvoudiging en meer transparantie na voor werkgevers en werknemers.

Wat houdt het VOV in?

Het Vlaams Opleidingsverlof is het recht van iedere werknemer in de privésector om vanaf september 2019 per schooljaar 125 uur afwezig te zijn van het werk om een opleiding te volgen met behoud van loon.

Soorten opleidingen

Zowel arbeidsmarktgerichte opleidingen als loopbaangerichte opleidingen komen in aanmerking voor het opleidingsverlof.

  • Arbeidsmarktgerichte opleidingen: bachelor- en masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma’s
  • Loopbaangerichte opleidingen: opleidingen die worden opgenomen in het persoonlijk ontwikkelingsplan van een werknemer die loopbaanbegeleiding volgt

Wat verandert er?

Tijdstip

De strikte regels over tijdstip (na 16.00 uur of in het weekend) en plaats van de opleiding worden opgeheven. Enkel voor halftijdse werknemers met een vast uurrooster is er nog de voorwaarde dat les- en werkuren moeten samenvallen

Aanwezigheid

De werknemer moet de opleiding nauwgezet volgen. Dit betekent dat hij maximum 10% ongewettigd afwezig mag zijn tijdens de les. Als er een examen voorzien is bij de opleiding, is de werknemer/cursist verplicht hieraan deel te nemen. De attesten van nauwgezetheid worden rechtstreeks door het Departement Werk en Sociale Economie opgevraagd bij de VUB. Je zal deze attesten dus niet meer ontvangen en moeten doorgeven aan je werkgever.