logo
Portal for

Lees meer over de verkozenen voor de Faculteit Recht en Criminologie in de volgende tabs.

Sueann Jeaninne Vandeputte

"VUB is life, maar het leven kan altijd beter, mits hulp van iedereen"

Actiepunten

  • Ik wil ijveren voor goedkopere cursussen en ben hier al mee begonnen
  • Duidelijkheid en eenduidigheid omtrent inhaalexamens
  • Duidelijkheid en eenduidigheid rond feedback bij deelexamens van jaarvakken
  • Meer zitbanken op de esplanade
  • Vuilbakken aan de gebouwen B-C zodat de peuken onze faculteit niet meer ontsieren
  • Betere samenwerking met ULB aangezien we daar ook vakken moeten volgen
  • Voor de werkstudenten: het behouden van het programma, en streven naar optimalisatie van het programma. 
  • De ergernissen bundelen en doorgeven zodat deze besproken en behandeld kunnen worden.
  • Natuurlijk ook doorgeven wat er goed loopt (complimentjes aan de faculteit mogen ook doorgegeven worden. ;-)
  • ...

Jean-Marc Uwamungu

"YES WE CAN! (minus the drones, of course!)"

Actiepunten

Als student aan de VUB, heb ik de laatste jaren de genoegen gehad om studenten met verschillende achtergronden en trajecten te leren kennen. Ik heb tevens kennis kunnen nemen van zowel de problemen waarmee ze worstelen alsook de bestaande hiaten in de status quo van de VUB, hoe best bedoelend de VUB en haar diensten ook is.  Indien ik verkozen word, zal mijn focus aan de volgende drie krachtlijnen besteed worden:

1. Dagstudenten
Uit ervaring weet ik maar al te goed hoe overweldigend het kan zijn om de rechtenstudies aan te vangen en te slagen.  Onder meer, de anderstaligheid, de (afhankelijk van de kwaliteit van de middelbare school waarvan men komt) aanzienlijke inadequate voorbereiding om academische studies op een efficiënte en productieve wijze aan te vangen en om de gedoceerde vakken en cursussen te verwerken; en de (psychische) isolatie en/of onverschilligheid die volgt na de eerste examen resultaten.  Zoals velen, heb ik het privilege gehad om te kunnen genieten van de verscheidene begeleidingsmogelijkheden die de VUB aanbiedt (o.a., het studiebegeleidingscentrum, hierna afkort als “SBC”).  Vandaar dat ik de volgende acties zou ondernemen:

a) Know your freebees: De verscheidene diensten die de VUB biedt (nog meer) zichtbaar maken. Ik herinner mij dat we in het eerste jaar een (Nederlandse) taaltest moesten afleggen en de resultaten werden meegedeeld via e-mail met de optie om gebruik te maken van de taalcursus diensten.  Weinig (om niet niemand te zeggen) hebben er gebruik van gemaakt. Mijn voorstel is om samen te werken met de verscheidene diensten (zoals he SBC) en deze nog dichter te brengen bij studenten die moeilijkheden ondervinden met zowel de taal als de studiemethode.  Tevens zou ik, samen met de juiste VUB-diensten alsook andere groepen (zie o.a., krachtlijn nr. 3) aan (innovatieve en interactieve) oplossingen willen werken om het niveau van de Nederlandse taal te verbeteren bij de anderstaligen.   

b) Workshops en seminaries: Bijhorend aan het vorige, zou ik graag samenwerken met de verscheidene (interne/externe) diensten om workshops/seminaries te organiseren waarbij studenten geholpen worden om allerlei skills te ontwikkelen/verbeteren, zoals:
i. Mondelinge vaardigheden (dat van bijzonder belang is op mondelinge examens); 
ii. presentievaardigheden (al dan niet met het gebruik van PowerPoint) ;
iii. ondernemingsvaardigen – bij wijze van voorbeeld, vanaf het eerste jaar aangeven: 
• hoe men op professionele wijze Cv’s en LinkedIn-pagina’s kan opstellen ;
• het belang van schrijven/publicaties benadrukken; 
• hoe men best stage plaatsen kiezen; 
• wat het minimumloon is van een jobstudent; 
• etc.
iv. timemanagement – durven realistisch te zijn en durven zich te onderschatten wat betreft de tijd die men nodig heeft om te studeren.

c) Studiegroepen: Hoewel de VUB blijvende inspanningen levert via de diensten van het SBC blijkt het moeilijk te zijn om op regelmatige wijze de nodige “studie-support-group” te hebben (de leden van de voornoemde diensten zijn elk verantwoordelijk voor honderden studenten – men kan hen dus onmogelijk kwalijk nemen dat ze pas na een aantal weken antwoorden).  Bovendien, heb ik opgemerkt dat een aantal studenten soms niet durven vragen te stellen of om hulp te vragen (of het nu aan een van die diensten is of de prof zelf).  Daarom zou ik, samen met de VUB, een platform willen creëren/aanpassen waarbij studenten zich kunnen groeperen (bijvoorbeeld per vak) om samen te studeren in een voor hen ter beschikking gesteld lokaal waardoor ze niemand storen en door niemand gestoord worden.  Studenten die samen studeren hebben de neiging om elkaar verder te motiveren en, even belangrijk, elkaar gerust te stellen indien ze een bepaald onderdeel van een vak niet begrijpen.  Dit heeft tot gevolg dat de studenten wél durven vragen te stellen aan de prof, bijvoorbeeld. Of nog, durven vragen te stellen op de pagina “discussies” van het vak in kwestie op Canvas (die, althans wat betreft de rechten studenten, bijna nooit gebruikt wordt).  Wat dat laatste punt betreft, zou ik tevens pleiten om de configuratie instellingen van Canvas aan te passen op een manier dat de studenten toelaat hun vragen betreffende een specifiek vak op de pagina “discussies” anoniem te stellen.  Op die manier wordt de student die te verlegen is om beroep te doen op de VUB-diensten, de professoren of een studiegroep, niet gemarginaliseerd blijft.

2. Avondstudenten
Uit de verschillende relaties die ik doorheen de jaren heb opgebouwd met een aantal merkwaardige werkstudenten, ben ik tot de teleurstellende conclusie gekomen van hoe de status quo van de VUB het onredelijk (nog) moeilijk(er) maakt voor hen.  Deze avondstudenten zijn mensen die een (voltijdse) job hebben; kinderen; en een hele boel zorgen die de meeste dagstudenten nog van bespaard worden.  De stelling dat deze werkstudenten zelf de keuze hebben gemaakt om verder te studeren en, indien ze een volwaardig diploma wensen te behalen, ze geen “speciaal treatment” mogen verwachten, doet afbreuk aan de redenering dat “Het denken [mag] zich […] uitsluitend aan de feiten zelf [onderwerpen].” Voor de werkstudenten zijn de feiten het volgende: ze betalen evenveel (meestal meer) dan de dagstudenten voor hetzelfde jaar; voor dezelfde prijs, worden ze gedoceerd één derde van de lessen van de dagstudenten (behalve, in de uitzonderlijke gevallen waarin de lessen worden opgenomen en op Panopto worden geplaatst); voor dezelfde prijs én duidelijk ingeschreven als werkstudenten, beginnen een aantal van de lessen om 16 uur (!!!).  Sommige van die werkstudenten moeten van Brugge komen of nog verder.  Ze kunnen onmogelijk een namiddag verlof nemen om een les bij te wonen die om 16 uur begint.  Dus voor dezelfde prijs, hebben deze werkstudenten minder les en, wanneer ze wel les hebben, kunnen een aantal van hen onmogelijk om voor 18 uur op campus geraken. Sommige dagstudenten zijn goedwillig genoeg om nota’s/samenvattingen te verkopen (!!) aan deze werkstudenten. Een ander feit is dat ze geen voorkeur krijgen om zich in te schrijven op mondelinge examens die op zaterdagen plaats vinden. Kortgezegd: de feiten zijn dus twee soorten studenten, die beiden eenzelfde doel hebben maar waarbij de ene groep wat meer moet afzien dan de andere. Dit kan niet. Aldus zou ik willen bijdragen aan het volgende: 

a) Alle professoren aanmoedigen om hun lessen op te nemen (de slaag percentage van de werkstudenten die toegang hadden tot opnamen is veel hoger);

b) dagstudenten nog meer aanmoedigen om hun nota’s te delen met de werkstudenten; hoewel het (zowat) begrijpelijk is dat een student vergoed wil worden voor een samenvatting die zij/hij heeft opgesteld en de koper op eigen risico daarop steunt (en tevens bijdraagt tot fiscaal ontduikende praktijken), zou het voor elk van ons mogelijk moeten zijn om nota’s te delen met de werkstudenten.  Maar aangezien men niet in Orwell’s Utopia leeft, zou ik samen met de VUB alsook de professoren werken om de nodige incentives te creëren om de dagstudenten aan te moedigen om hun nota’s te delen.

c) examens: ik zou een voorstel doen om prioriteit te geven aan de werkstudenten wat betreft de examens die op zaterdagen plaats vinden.

3. Samenwerking aanmoedigen tussen studentenvertegenwoordigers van de verschillende faculteiten
Ik zou voorstellen om een soort “platform” creëren waarop de studentenvertegenwoordigers van alle faculteiten, onderling: 

a) Statistieken kunnen uitwisselen aangaande de geboekte resultaten door de vorige studentenvertegenwoordigers; 

b) know-how kunnen delen; 

c) samen kunnen brainstormen over allerlei voorstellen;

d) de mogelijkheid krijgen om zich meer te engageren om op te komen voor het milieu.

De drie krachtlijnen steunen op een simpel, doch ware redenering: “L’union fait la force” ("eendracht maakt macht").