Portal for

Beroepsprocedure

Indien je niet akkoord gaat met een beslissing van het team studentenstatuut & studiefinanciering inzake financiële ondersteuning, een beslissing van de Studentenhuisvesting inzake kamertoewijzing of een beslissing binnen het georganiseerd studentenleven zoals voorzien in de codex studentenleven kan je hoger beroep aantekenen.

Hoe beroep aantekenen?

Je richt je beroep schriftelijk aan de vicerector onderwijs en studentenbeleid. Geef hierbij duidelijk aan waarom je niet akkoord gaat met de beslissing.

Je kan als motivering enkel inroepen dat je recht geschonden is of dat de toewijzingsvoorwaarden inzake toewijzing van studentenkamers of toekenning van financiële ondersteuning miskend werden.

Het hoger beroep moet worden ingediend binnen de veertien kalenderdagen na het ontvangen van de beslissing.

Verloop

Indien de vicerector Studentenbeleid je beroep ontvankelijk verklaart, wordt het dossier overgemaakt aan de voorzitter van de studentenraad die de beroepscommissie voorzit. Je zal ook uitgenodigd worden door de beroepscommissie om gehoord te worden.

De datum van deze hoorzitting krijg je minstens 7 kalenderdagen vooraf medegedeeld. Je kan je laten bijstaan door ten hoogste 2 personen.

Deze zitting verloopt achter gesloten deuren.

Antwoord

Na de hoorzitting beraadslaagt de beroepscommissie en wordt er een beslissing genomen. Het antwoord op je beroep wordt nadien schriftelijk meegedeeld.