logo
Portal for

Studentenjob als werknemer

Alle informatie over je rechten en plichten als werknemer tijdens je studentenjob. 

Sociale zekerheid

Zowel de werkgever als de jobstudent moeten sociale zekerheidsbijdragen betalen op het loon.

De werkgever en de student betalen op de eerste 475 uren alleen solidariteitsbijdragen. Voor de werkgever is dat 5,42 % bovenop het brutoloon, voor de student is dat 2,71 % van zijn brutoloon. Elke jobstudent heeft recht op een contingent van 475 uren per kalenderjaar. Deze uren mogen gespreid worden over het volledige jaar.

Zowel de student als de werkgever kunnen het aantal nog beschikbare uren consulteren via Student@work, de online applicatie van de RSZ. Let op: alle uren waarvoor een student loon ontvangt van een werkgever worden in vermindering gebracht van het contingent, dus ook bij betaalde feestdagen.

Vanaf uur 476 betalen zowel de werkgever als de student normale sociale zekerheidsbijdragen (13,07%). De student opent hierdoor een aantal rechten die de bijdrage grotendeels compenseren (bv. vakantiegeld).

Welke dagen tellen niet mee voor de 475 uren?

 • Uren die je werkt in het buitenland (met een contract dat niet onder de Belgische wetgeving valt)
 • Uren die je werkt als zelfstandige
 • Uren van een tewerkstelling in de socio-culturele sector, maximum 25 kalenderdagen met vrijstelling van RSZ-bijdragen (dit zijn vaak jobs als bv. monitor, animator, enz.)

Werken in de horeca

 • Werkgevers in de horeca kunnen gelegenheidswerknemers aanwerven aan lagere sociale bijdragen voor maximaal 2 aaneensluitende dagen. De werkgever krijgt hiervoor 200 dagen per kalenderjaar.
 • Als je als student in de horeca aan de slag gaat, kun je (in overleg met je werkgever) kiezen welk voordelig systeem je gebruikt: de 50 dagen voor gelegenheidsarbeid of je 475 studentenuren. Je kunt de beide systemen ook combineren.
 • Voorwaarde is dat de werkgever nog voldoende dagen over heeft van zijn 200 dagen. Gaat hij daar overheen, dan moet hij de student aanwerven tegen de normale voorwaarden, ook al heeft de student de 475 uren nog niet overschreden.

Studentencontract

Een studentencontract kan afgesloten worden voor maximaal 1 jaar (dus 12 maanden). De contracten worden opgemaakt in twee exemplaren: één voor de werkgever en één voor jezelf.

Het contract moet ten laatste ondertekend worden op het moment dat je begint te werken. De proeftijd in een studentencontract is steeds 3 dagen. Tijdens deze dagen kan zowel de student als de werkgever het contract beëindigen zonder opzegtermijn of - vergoeding.

Er is een wettelijk minimumloon vastgesteld op basis van leeftijd.

Studentenjob als zelfstandige

Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten die een zelfstandige activiteit uitoefenen het statuut van student-zelfstandige aanvragen, om zo het ondernemerschap bij studenten te bevorderen.

Statuut van student-zelfstandige aanvragen

In dit geval verleen je als student diensten tegen betaling aan een opdrachtgever zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst. De vergoeding die je ontvangt is een bruto-inkomen en als student moet je zelf instaan voor de eventuele sociale zekerheidsbijdragen en de belastingen. Dit statuut komt in de plaats van de bestaande bijdrageregeling, waarbij studenten konden bijdragen als zelfstandigen in bijberoep.

Je kan het statuut van student-ondernemer aanvragen als:

 • je tussen 18 en 25 jaar bent;
 • je ingeschreven bent voor minstens 27 studiepunten met de bedoeling om een diploma te behalen (dat erkend wordt in België).

Sociale bijdragen

Als student-zelfstandige ben je verplicht om je aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Via de belastingdiensten wordt het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) op de hoogte gebracht van je aansluiting. Indien je niet bent aangesloten op het moment dat je werkt als zelfstandige, krijg je een administratieve boete.

Afhankelijk van je nettobelastbaar inkomen, moet je al dan niet sociale bijdragen betalen. Er zijn drie categorieën:

 • Je betaalt geen sociale bijdragen als je jaarlijks nettobelastbaar inkomen lager is dan € 6 775,25.
 • Je betaalt verminderde sociale bijdragen op het gedeelte van het inkomen tussen € 6 775,25 en € 13 550,50. Dit is een tarief van 20,5% (voor starters tijdens het eerste jaar) of 21% (vanaf het tweede jaar).
 • Vanaf een inkomen hoger dan € 13 550,50 betaal je sociale bijdragen op je volledige inkomsten als zelfstandige, zoals van toepassing voor elke zelfstandige in hoofdberoep.

Wie een verminderde sociale bijdrage betaalt, heeft enkel beperkte sociale rechten op vlak van gezondheidszorgen en arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie

Het is belangrijk om je te informeren, vooraleer je als zelfstandige begint te werken. Naast het betalen van eventuele sociale bijdragen, gelden mogelijks andere bijkomende verplichtingen als zelfstandige. Voor meer informatie ben je altijd welkom bij een medewerker van Studentenjobs of ga langs bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen.

Studentenjob als vrijwilliger

Je kan er als student ook voor kiezen om je als vrijwilliger in te zetten voor een organisatie of bedrijf.

Vergoedingen als vrijwilliger

Een vrijwilliger krijgt nooit een loon. De organisatie kan echter wel een vrijwilligersvergoeding toekennen aan de student. Het bedrag van deze vergoedingen die je ontvangt is gelimiteerd. Het is aan de vrijwilliger zelf om in het oog te houden dat de maximumgrensbedragen niet worden overschreden. Verdien je toch meer? Dan word je als werknemer beschouwd en worden alle inkomsten uit dat vrijwilligerswerk belastbaar.

Een organisatie is niet verplicht deze vergoeding te geven. Ze kunnen er ook voor kiezen om de reële onkosten terug te betalen (bv. onkosten van vervoer). De organisatie moet echter wel bepalen voor welke optie ze kiezen. De twee manieren van vergoedingen kunnen niet worden gecombineerd.

Op zoek naar vrijwilligerswerk?

VUB Job Board vrijwilligerswerk

Studentenjob als doctoraatsstudent

Doctoraatsstudenten kunnen enkel onder specifieke voorwaarden werken als jobstudent.

Voorwaarden

 • Doctoraatsstudenten met een doctoraatsbeurs van de instelling waar ze studeren, kunnen nooit tewerkgesteld worden als jobstudent binnen deze instelling.
 • Doctoraatsstudenten die een loon krijgen, kunnen niet werken als jobstudent.
 • Doctoraatsstudenten met een externe doctoraatsbeurs die onderworpen is aan RSZ-bijdragen, kunnen niet tewerkgesteld worden als jobstudent.
 • Doctoraatsstudenten met een externe doctoraatsbeurs die niet onderworpen is aan RSZ-bijdragen, kunnen tewerkgesteld worden als jobstudent indien dit specifiek vermeld staat in hun contract.
 • Doctoraatsstudenten die geen doctoraatsbeurs ontvangen, kunnen als jobstudent werken.

Weet je niet zeker of je nog als jobstudent kan werken? Neem dan contact op met een medewerker van Studentenjobs.

 

Studentenjob als internationale student

Afhankelijk van je wettelijke status in België, verschillen je rechten als internationale jobstudent.

EER-studenten

Studenten die afkomstig zijn uit één van de landen van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland kunnen zonder bijkomende formaliteiten werken als jobstudent.

Studenten uit de aangrenzende landen

Studenten uit Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk moeten zich registreren bij het gemeentebestuur van de plaats waar ze verblijven. Er zijn twee mogelijkheden:

Je laat je inschrijven in de gemeente waar je verblijft. Je krijgt dan van de gemeente een verklaring van inschrijving (bijlage 8) en je kan een elektronische kaart (E-kaart) aanvragen. Het vervaardigen van de E-kaart duurt ongeveer drie weken.

OF

Je meldt je aanwezigheid bij de gemeente als grensstudent. Je krijgt een attest dat je verblijf voorlopig dekt (bijlage 33). Er wordt vanuit gegaan dat je elk weekend naar huis terugkeert (zoals een kotstudent).

Om te kunnen werken in België is een rijksregisternummer vereist. Studenten uit de aangrenzende landen die in België verblijven aan de hand van ‘bijlage 33’ moeten een rijksregisternummer Bis aanvragen bij de gemeente.

Internationale student gehuwd met een EER-onderdaan.

Echtgenoten en kinderen van een student uit de EER mogen zonder extra formaliteiten in dienstverband werken.Er zijn geen nationaliteitsvoorwaarden. Je moet wel gehuwd zijn en in België samenwonen.

Niet-EER-studenten

Niet-EER-studenten moeten een werkvergunning C aanvragen om te mogen werken in België.

 • De student is beperkt tot het werken van maximum 20u per week.
 • Er mag niet gewerkt worden tijdens verplichte lesuren.
 • De student moet wettig in België verblijven en een voltijdse opleiding volgen.
 • De student moet ingeschreven zijn in het Vreemdelingenregister.

Tijdens de schoolvakanties heb je als niet-EER-student geen werkvergunning C nodig en mag je voltijds werken. In de zomervakantie die voorafgaat aan het academiejaar waarvoor je zal inschrijven, mag je als niet-EER-student niet werken, omdat je op dat moment nog niet ingeschreven bent aan een onderwijsinstelling.