logo
Portal for
Tab: 
Title: 
Onderzoek
Content: 
Title: 
Onderzoek
Text: 

Heb je er al bij stil gestaan dat veel zaken uit je dagelijkse leefwereld en de maatschappij te danken zijn aan onderzoek en toepassingen ontwikkeld aan de universiteit? 

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Text: 

Batterijen in elektrische voertuigen, de cameralensjes in je smartphone, revalidatierobots, 3D-camera’s voor gaming, kameelantilichamen voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, de nieuwste generatie windturbines, … Het is maar een greep uit het baanbrekend onderzoek verricht aan de VUB.

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Ondersteuning
Content: 
Title: 
Ondersteuning voor onderzoek
Text: 

Het departement Onderzoeksbeleid is er om onderzoek te ondersteunen en vervult daarbij 3 grote taken.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Text: 
 • ondersteunen van het onderzoeksbeleid + adviesverlening over onderzoeksfinanciering (R&D-departement)
 • popularisering van onderzoek en -resultaten + sensibiliseren voor het belang van wetenschap d.m.v. de wetenschapswinkel, Science Bar, Nacht van de Onderzoekers,... (Wetenschapscommunicatie)
 • informatieverstrekking over en ondersteuning bij alle aspecten over het doctoreren (Researcher Training & Development Office)

Daarnaast staat het departement Innovatie en Valorisatie in voor het valoriseren van onderzoek door octrooibeheer, contractonderzoek, spin-offs,... (VUB TechTransfer)

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Ba/Ma proef
Content: 
Title: 
BACHELOR- EN MASTERPROEF
Text: 

De bachelor- en masterproef zijn het sluitstuk van je opleiding.

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Text: 

Je toont er mee aan dat je in staat bent om

 • een probleemstelling te definiëren binnen jouw vakgebied
 • er één of meerdere onderzoeksvragen aan te koppelen 
 • de vakspecifieke methode van wetenschappelijk onderzoek toe te passen
 • relevante en onderzoeksgebaseerde conclusies te formuleren

Van groot belang bij het schrijven van je bachelor- of masterproef is de ervaring die je opdoet in het wetenschappelijk denken en rapporteren. Vooral de masterproef geldt als bewijs van jouw onderzoeksingesteldheid en -vaardigheden.

Voor verdere ondersteuning kan je

 • terecht bij de medewerkers van Studiebegeleiding
 • een van de workshops volgen die Studiebegeleiding organiseert (Hoe begin je aan een bachelor- of masterproef?, omgaan met faalangst, ...)

Bij het schrijven van de bachelor- en masterproef

Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Title: 
Vertrouwelijkheid & intellectuele rechten
Content: 
Title: 
Ken je rechten
Text: 

Vertrouwelijkheid & intellectuele rechten 

Format: 
Introduction
Position: 
Geen
Text: 

Tot slot brengt je masterproef intellectuele rechten met zich mee. Dit zijn rechten ter bescherming van creatieve en immateriële prestaties (verhaal, uitvindingen, muziekcompositie,...) Een van de bekendste intellectuele rechten is bijvoorbeeld het auteursrecht.

Vindingen van onderzoekers aan een universiteit komen volgens het universiteitendecreet steeds toe aan de universiteit. Resultaten die voortkomen uit een masteronderzoek zijn in principe eigendom van de masterstudent.

Wel moet je als masterstudent de volgende 3 zaken in het achterhoofd houden:

 1. Als je in het kader van je masterproef met vertrouwelijke informatie van de universiteit werkt, ben je verplicht hier vertrouwelijk mee om te gaan. Er kan dan het best een geheimhoudingsverklaring ondertekend worden voor de start van het onderzoek;
 2. Indien je betrokken bent bij een onderzoeksproject met derden en de onderzoeksresultaten gevaloriseerd kunnen worden, ben je verplicht om je intellectuele eigendomsrechten over te dragen aan de universiteit. Dit is nodig om de universiteit in staat te stellen haar verplichtingen na te komen. In dit geval kan je het best contact opnemen met VUB TechTransfer. Meer info over valorisatie vind je op de website van VUB TechTransfer.
 3. Wat de verdediging van de masterproef betreft, kan het nodig zijn om een vertrouwelijke versie van de masterproef te verstrekken en/of een mondelinge verdediging achter gesloten deuren te houden. Je promotor is het best geplaatst om hierover te oordelen.
Format: 
Normaal
Position: 
Geen
Nederlands
Hero: 
Slide: 
Image: 
Headline: 
Onderzoek