logo
Portal for

U bent hier

Ken je examenregels

De examens naderen en wij wensen jullie een vlekkeloos parcours toe. Dat begint bij weten wat jouw rechten en plichten zijn tijdens deze spannende periode. We lijsten de belangrijkste zaken uit het Onderwijs- en Examenreglement op zodat jij weet waar je voor staat. Ga zeker ook eens kijken op de speciale pagina over examens. Succes! 

 • Voor de eerste en de tweede examenperiode van de eerste zittijd publiceren de faculteiten het voorlopige examenrooster minstens veertien weken vooraf. Voor de tweede zittijd is dat ten minste vier weken.
 • Alle examenactiviteiten zijn inclusief en elke student krijgt gelijke kansen. Hiervoor kan het nodig zijn om redelijke flexibiliteit (volgens criteria van haalbaarheid, aanvaardbaarheid en verdedigbaarheid) in te roepen. Afwijkingen spreekt men af voor de individuele student in een specifieke situatie.
 • Een examen verzetten kan alleen in geval van ziekte of overlijden van een familielid tot en met de tweede graad. En indien het organisatorisch mogelijk is voor de examinator. Bij overmacht meld je dat ten laatste op de dag van het examen schriftelijk via mail en aan het faculteitssecretariaat. Je vult het voorziene formulier correct en volledig in. Dat vind je bij het facultaire reglement. De originele bewijsstukken bezorg je binnen de drie kalenderdagen na de dag van het examen en in voorkomend geval uiterlijk op de dag van het examen in de nieuwe examenregeling, aan het secretariaat van de faculteit.
 • Indien een academisch personeelslid vermoedt of vaststelt dat de student een onregelmatigheid heeft begaan, meldt hij dat schriftelijk aan de decaan. Wanneer een examinator, of iemand anders met toezicht, vaststelt dat een student tijdens een examen onregelmatigheden pleegt, informeert hij de student van die vaststelling en kan hij de lopende ondervraging van die student onderbreken, eventueel na inbeslagname van de betwiste stukken en de al aangemaakte kopij.
 • Je haalt een creditbewijs voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je slaagt. Je slaagt voor een opleidingsonderdeel wanneer je ten minste 10/20 behaalt.
 • Als student in het 1ste bachelorjaar slaag je ook als je een gemiddelde van 55% en maximaal 3 punten onder 10/20 behaalt, gespreid over maximum 2 opleidingsonderdelen en geen cijfer lager dan 8/20.
 • Het examencijfer wordt afgerond naar het onderliggend cijfer voor de decimalen kleiner dan 0,5 en naar boven voor de decimalen groter dan of gelijk aan 0,5.
 • Je diploma behaal je in een graad van verdienste: geslaagd met voldoening, gemiddeld eindresultaat minder dan 68%; geslaagd met onderscheiding, gemiddeld eindresultaat vanaf 68%; geslaagd met grote onderscheiding, gemiddeld eindresultaat vanaf 77%; geslaagd met grootste onderscheiding, gemiddeld eindresultaat vanaf 85%. Enkel het laatst behaalde cijfer telt mee in de berekening.
 • Je krijgt je resultaten na de deliberatie door de examencommissie. Elke student krijgt een individuele puntenlijst. Dat is een individueel puntenblad met vermelding van het examencijfer per opleidingsonderdeel zoals besproken door de examencommissie, inclusief een proclamatiecode. Je vindt het in de SelfService studenten.
 • Na de bekendmaking van de examenresultaten heb je het recht om je examens in te kijken en feedback te vragen. Dat kan gedurende een termijn van 5 kalenderdagen en moet je binnen de 3 kalenderdagen aanvragen. Elke faculteit bepaalt in haar aanvullend facultair onderwijs- en examenreglement hoe ze de inzage organiseert.
 • Indien je niet akkoord gaat met een studievoortgangsbeslissing kan je hiertegen beroep aantekenen binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen. Deze vervaltermijn gaat bij examenbeslissingen in op de dag na de proclamatie (de elektronische mededeling van de examenresultaten wordt als proclamatie beschouwd). Bij alle andere studievoortgangsbeslissingen gaat deze vervaltermijn in de dag na de kennisgeving van de beslissing. Meer informatie vind je op de beroepsprodecure-pagina.
 • Voldoet je studierendement niet aan de verwachtingen, maar kan je dat motiveren op basis van uitzonderlijke omstandigheden? Als deze gekend zijn vóór aanvang van de examenperiode, kan je een gemotiveerd dossier indienen. In je dossier doe je een feitelijke omschrijving van de uitzonderlijke omstandigheden. Indien mogelijk voeg je bewijsstukken toe. 

Rechten en plichten rond auteursrechten

 • Respecteer de rechten van je medestudenten en docenten en pleeg geen plagiaat.
 • Plagiaatcheck is ook een bescherming van je eigen rechten: door een paper op te laden in de plagiaatchecksoftware zorg je ervoor dat deze data later ook worden vergeleken met papers van andere studenten.
 • Docenten, medestudenten en anderen mogen niet zonder toestemming delen van je masterproef, paper... overnemen.
 • Notities of samenvattingen doorverkopen is strafbaar (zonder de toestemming van de docent). Je mag natuurlijk wel onderling notities vergelijken en uitwisselen.
 • Presentaties van medestudenten doorverkopen is strafbaar (zonder de toestemming van de docent). 

Voor meer specifieke informatie per faculteit kan je terecht op de faculteitspagina’s. Ook bij het Infopunt Studenten ben je voor, tijdens en na de examens meer dan welkom met al je vragen.