logo
Portal for

Stageconcept

In de educatieve masteropleidingen aan de VUB staat de praktijk (30 ECTS) centraal. De stages starten dan ook al vroeg in de opleiding. De stagecontexten worden steeds complexer naarmate de opleiding vordert: van exploratie in het stadslabo en werken met individuele leerlingen in de tutorstage, over vormgeven van een leeromgeving via co-teachingof begeleid lesgeven tot zelfstandig lesgeven en participeren in vakoverschrijdende projecten. Deze graduele opbouw laat toe om de basiscompetenties, essentieel voor het lerarenberoep, geleidelijk te ontwikkelen. Gelijktijdig met de stages worden theoretische kaders aangereikt die gericht ondersteunen in het vormgeven van de praktijk.

De figuur rechts biedt een overzicht van de stage-activiteiten die deze groei ondersteunen.

Stageplaatsen

Studenten kunnen stage lopen in verschillende onderwijsniveaus en onderwijsvormen:

 • Secundair onderwijs (ASO, BSO, KSO en/ of TSO)
 • Buitengewoon secundair onderwijs
 • Secundair na secundair (Se-n-Se)
 • Hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • Hoger onderwijs en volwassenenonderwijs

Minstens 12u van de stage moet plaatsvinden in de tweede en/ of derde graad van het secundair onderwijs, aangezien het diploma van leraar hiervoor rechtstreeks onderwijsbevoegdheid geeft.

Een deel van de stage kan gelopen worden in een bredere formele educatieve setting. Dergelijke alternatieve stage kan voor maximum 10 stage-uren gevaloriseerd worden. Tot de mogelijkheden behoren: educatieve organisaties (bijvoorbeeld musea), online onderwijs, bedrijven (als training) etc. Stagebegeleiders kunnen hierover meer informatie geven. 

Meer weten over de stage en het stageconcept? Raadpleeg hier de stagehandleiding.

Plaats en omvang van de stage

Doorheen de opleiding loopt elke student verschillende soorten stages, binnen verschillende opleidingsonderdelen. Hieronder vind je een overzicht van de opleidingsonderdelen waarbinnen stage gesitueerd is, met aanduiding van de omvang en stagevorm.

In het programma is ruimte voorzien om twee vakdidactieken te volgen. Elke vakdidactiek verleent een vereist bekwaamheidsbewijs voor één of meerdere vakken in het secundair onderwijs. Ga hier na tot welke onderwijsbevoegdheden de vakdidactieken leiden. Studenten lopen evenveel stage voor beide vakdidactieken. 

 

Meer weten over het LIO-statuut en stages als LIO-student? Raadpleeg hier de LIO-stagehandleiding.

Stage voor studenten met een LIO-statuut

Masters die minstens 200 uur in het onderwijs (basis of secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, buitengewoon secundair onderwijs, basiseducatie, hoger onderwijs of volwassenenonderwijs) tewerkgesteld zijn, komen in aanmerking om de lerarenopleiding te volgen in het traject van Leraar-in-Opleiding (LIO). Voor studenten in een LIO-traject telt de lesopdracht op de school van tewerkstelling (LIO-baan) mee als stage.  Studenten met een LIO-statuut die een lesopdracht hebben van minstens 500 leraarsuren op jaarbasis én die

 • minstens 150u in de 2de en/ of 3de graad van het secundair onderwijs presteren;
 • minimaal 125u opdracht hebben binnen de domeinen van de gekozen vakdidactiek(en),

hoeven geen bijkomende stage te presteren. Voldoet een student met een LIO-statuut niet aan deze voorwaarden, zal hij/ zij extra uren stage opgelegd krijgen, te presteren binnen de opleidingsonderdelen Vakdidactiek 1 en Vakdidactiek 2. In geval studenten minder dan 200u lesopdracht in een onderwijsvak dat aansluit bij de opgenomen vakdidactiek, kunnen zij stagevermindering aanvragen.

Alle aanvragen voor LIO-statuut en stagevermindering gebeuren via de studietrajectbegeleiders van de opleiding.

Opleidingsonderdeel Semester Stage Aantal uur Periode
Leren van individuele leerlingenSem1 of 2Tutorstage 20u semester 1: 4 oktober - 24 december 2021; semester 2: 14 februari – 13 mei 2022
Vakdidactiek X 1Sem 1Participerend observeren & Co-teaching2u & 2u 8 november - 3 december 2021
Vakdidactiek Y 1Sem 1Participerend observeren & Co-teaching2u & 2u 8 november - 3 december 2021
Vakdidactiek X 2Sem 2Co-teaching & Begeleide stage2u & 7u 14 februari - 1 april 2022
Vakdidactiek Y 2Sem 2Co-teaching & Begeleide stage2u & 7u 14 februari - 1 april 2022
Professioneel leraarschap Sem 1 of 2Begeleide stage & Zelfstandige stage & Werkplekleertaak 10u & 10u & 40u semester 1: 4 oktober – 3 december 2021; semester 2: 14 februari – 13 mei 2022

Stageadministratie

In onderstaande paragrafen worden de verschillende administratieve stappen van aanmelden tot goedkeuren van stageplaats beknopt beschreven. Studenten raden we aan om zich meer gedetailleerd te informeren over deze stappen via de CANVAS-MILO-community.

1. Intakegesprek

Bij de start van het eerste academiejaar in de lerarenopleiding worden studenten uitgenodigd voor een intake- enkennismakingsgesprek met hun stagebegeleider(s). Het doel van dit gesprek is om zo goed mogelijk het profiel van de student en zijn/ haar voorkeuren met betrekking tot stage in kaart te brengen.

2. Verbintenisverklaring en uittreksel uit het strafregister

Bij de start van de opleiding laden studenten eenmalig volgende documenten op in het leerplatform (via opdrachten):

 • Verbintenisverklaring
 • Uittreksel uit het strafregister (minderjarigenmodel - Artikel 596.2)

3. Stagematching

Op basis van de stagevoorkeuren kiezen de stagebegeleiders (een) stageplaats(en) voor elke student. Er wordt getracht om meerdere stageactiviteiten op dezelfde school te laten plaatsvinden. Stage op de eigen vroegere school wordt in regel niet toegestaan.

4. Stage-aanvraag

Zodra de stageplaats(en) toegewezen is (zijn), neemt de student contact op met de school om de aanvraag te formaliseren. Afhankelijk van de stageschool gebeurt dat via lerarenstage.be of via mail.

5. Stageovereenkomst

Eens de student goedkeuring kreeg van de stageplaats controleert hij of het stagecontract in orde is:

 • hetzij via een raamovereenkomst tussen de VUB en de stage-instelling;
 • hetzij via het digitale stagecontract via lerarenstage.be.

Indien er geen geldig stagecontract is, verwittigt de student de stagecoördinator en wordt een raamovereenkomst opgesteld. 

Indien meerdere stages gelopen worden op eenzelfde school, is slechts één stageovereenkomst nodig.

6. Contact met de school

Vervolgens neemt de student contact op met de contactpersoon van de school. Hij/ zij maakt afspraken over de vervolgstappen (kennismaking met de school, kennisname van het schoolreglement, stageplanning, contactgegevens van mentor(en) ...).

7. Stageplanning

Per stageperiode bezorgt de student ten laatste 2 weken voor de eerste stageles een stagerooster aan zijn stagebegeleider(s). Het stagerooster bevat alle concrete inlichtingen over je stage: gegevens stageschool, mentor, klas(sen), loka(a)l(en), data, uren en (les)onderwerpen. Bij het vastleggen van de stage-uren dien je rekening te houden met de timing en spreiding van elke stageperiode (zie verder). 

8. Goedkeuring opstart stage

Studenten kunnen hun stage pas aanvatten nadat volgende stappen doorlopen zijn:

 • De stageplaats is goedgekeurd door de stagebegeleider.
 • De stage-overeenkomst is ondertekend door alle partijen.
 • De stageplanning moet minimaal 2 weken voor de start van de stage ingegeven zijn in de stageplanningstool en goedgekeurd zijn door de stagebegeleider.

Lerarenstage.be

Heel wat scholen kennen hun stageplaatsen toe via het platform Lerarenstage. Ook wij proberen dat zoveel als mogelijk te doen. Lerarenstage kan enkel gebruikt worden door lerarenopleidingen en secundaire scholen (dus niet voor hoger onderwijs, CVO’s etc.). Steeeds meer scholen vragen aan hun (toekomstige) stagiairs om hun stageplaats aan te vragen via het platform (reeds 84%). Op de website is een overzicht van deelnemende scholen en tutorials te vinden. Een stageplaats aanvragen via het platform verloopt volgens verschillende stappen.

Raadpleeg deze wegwijs om een stageplaats via lerarenstage aan te vragen.

 

Stagedocumenten

Onderstaande documenten geven gedetailleerd zicht op het stageconcept en de organisatie ervan. Ze zijn raadpleegbaar door directies, school- en vakmentoren. Evaluatiedocumenten zijn hier niet in opgenomen. Van studenten wordt verwacht dat zij bij de start van hun stage de evaluatieformulieren aan hun mentor bezorgen.

Stagedocumenten per opleidingsonderdeel

In de ECTS-fiches zijn de doelen en evaluatiemodaliteiten van de stages binnende betreffende opleidingsonderdelen beschreven. Gedetailleerde informatie voor studenten over de stages (aanpak, verwachtingen, inhouden, begeleiding, evaluatie en documenten) en de stage-administratie is terug te vinden op de CANVAS-community.

   

Wie is wie?

Tijdens de stage treffen studenten verschillende personen in de lerarenopleiding én op de stageplaats.

In de lerarenopleiding

 • de (vak)stagebegeleider: de persoon die de student opvolgt tijdens de (vak)stage
 • de onderwijsleerbegeleider: de persoon die de student begeleidt tijdens de reflectiesessies
 • de titularis: de persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt voor het opleidingsonderdeel waarbinnen de stage valt
 • de stagecoördinator: de persoon die de student aanspreekt als hij/ zij een probleem ervaart met de stagebegeleider, stageschool, vakmentor, ...
 • de studietrajectbegeleider: de persoon die je advies geeft bij je studieloopbaan
 • de bruggenbouwer: de persoon die ook deel uitmaakt van het onderzoekende team (Onderzoekende School?!)
 • de voorzitter: de persoon die de eindverantwoordelijke is van de opleiding 

Op de stageplaats

 • de vakmentor: een ervaren leerkracht die de student tijdens de stage begeleidt op klasniveau
 • de schoolmentor: een leerkracht van de stageplek die de student begeleidt op schoolniveau
 • de directie: de directeur die de eindverantwoordelijke is op de stageplek en de stageovereenkomst (laat) onderteken(t)(en)
Je kan bij ons terecht...

 

Contactgegevens

Onderwijsleerbegeleiders

Openingsuren, contactgegevens, bereikbaarheid

Contacteer MILO