logo
Portal for

STUDIETRAJECT

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

VRIJSTELLINGEN

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een aantal vrijstellingen dan kan je deze via onderstaande procedure aanvragen. Wat zijn hiervoor de te nemen stappen?

Ga eerst na welke soort vrijstelling je wenst aan te vragen:

 • Vrijstellingsaanvraag voor opleidingsonderdelen op basis van eerder behaalde vakken: je vraagt één of meerdere vrijstellingen aan op basis van opleidingsonderdelen die je al eerder hebt gevolgd. Deze vrijstellingen kan je via de procedure op deze webpagina aanvragen bij de faculteit. Je hoeft geen vrijstelling aan te vragen voor vakken waarvoor je al een creditbewijs behaalde aan de VUB. Het behaalde examenresultaat wordt automatisch overgenomen (check Selfservice Studenten). Voorwaarde is dat dit opleidingsonderdeel een identiek aantal studiepunten en een identieke vakcode heeft. 
 • Vrijstellingen op basis van eerder verworven competenties: je hebt geen gelijkaardig opleidingsonderdeel gevolgd, maar je kan via je ervaring aantonen dat je de leerresultaten van een bepaald opleidingsonderdeel hebt verworven. Je zal eerst een procedure moeten volgen bij de Universitaire Associatie Brussel. Je vindt meer informatie op deze webpagina.

 

Via dit formulier kan je vrijstellingen aanvragen binnen de opleidingen van de faculteit Ingenieurswetenschappen aan de VUB. De instructietaal kan je aanpassen in de rechterbovenhoek. Lees telkens zeer goed de gestelde vraag. Aangezien een groot deel van dit formulier automatisch verwerkt wordt, is het belangrijk dat je de juiste informatie opgeeft. De faculteit neemt geen verantwoordelijkheid op voor fouten gemaakt op basis van verkeerde informatie. Aanvragen met verkeerde of ontbrekende informatie worden niet behandeld. Voor elk vak waarvoor je een vrijstelling wil aanvragen, vul je een nieuw formulier in.

Breng hierna nog volgende documenten digitaal binnen via Studietraject.ir@vub.be voor de deadline (15 oktober voor het eerste semester, 15 februari voor het tweede semester). Je aanvraag kan pas verwerkt worden nadat je deze documenten hebt bezorgd. In het onderwerp van je mail vermeld je 'vrijstellingsaanvraag'.

 • Creditbewijs: dit is het officieel bewijs van slagen voor het vak. We aanvaarden creditbewijzen uitgereikt door je vorige instelling, officiële puntenlijsten (geen screenshots) of een kopie van het diplomasupplement waarop de behaalde vakken staan weergegeven.
  • Geef dit document een duidelijke naam: Creditbewijs_NAAM_(nr.)
 • ECTS-fiche: Aan elk opleidingsonderdeel is een ECTS-fiche verbonden die de doelstellingen, inhoud, werkvormen en leer- en evaluatieactiviteiten beschrijft. Je hoeft dit enkel nog door te mailen indien je bij het invullen van het formulier geen hyperlink naar de fiche kon opgeven! Houd er rekening mee dat een scan van een fiche doorsturen zorgt voor een vertraging in de procedure. Je aanvraag kan namelijk pas behandeld worden nadat je de ECTS-fiche hebt bezorgd en deze kan ook niet automatisch verwerkt worden.
  • Geef dit document een duidelijke naam: ECTS_NAAM_Vaktitel

Bij vragen kan je een mail sturen naar studietraject.ir@vub.be

 VOLG ZEKER OOK ALLE LESSEN ZOLANG ER GEEN BESLISSING GENOMEN IS

 Je registreert je voor alle opleidingsonderdelen binnen de gestelde deadlines, ook voor de vakken waarvoor je een vrijstelling hebt aangevraagd.

Je wordt via je VUB-e-mail op de hoogte gehouden over je vrijstellingen. De toegekende vrijstellingen worden dan voor jou ingegeven in Selfservice Studenten.

 

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug en wat je moet doen in geval van overmacht.

Examenkalenders

Examenkalender 2021 - 2022 NIET BRUFACE studenten

Examenkalender 2021 - 2022 BRUFACE studenten

Examenroosters

De examenroosters van de eerste zittijd komen ten laatste 4 weken voor aanvang van de examenperiode online te staan. Voor de tweede zittijd is dat ten laatste 2 weken voor aanvang van de examenperiode.

In overeenstemming met het onderwijs- en examenreglement zijn de examenroosters opgesteld volgens de modeltrajecten.

De individuele uurregelingen zullen beschikbaar gesteld worden op de betreffende workspaces in Cali.

Examenperiode 1e zittijd (Januari 2022)

 

Verplaatsing examen bij overmacht

Indien je door overmacht (ziekte, ongeluk,...) niet kan deelnemen aan examen, vul je het "aanvraagformulier verplaatsing examens wegens overmacht" in.

Je stuurt dit naar de examinator van het vak en het secretariaat in cc.

Overlappende examens

Bij de samenstelling van het examenrooster wordt uitgegaan van het modeltraject. Studenten die meerdere examens hebben op hetzelfde ogenblik, hetzij door af te wijken van het modeltraject, hetzij door een gecombineerde inschrijving, hetzij ingevolge de keuzeopleidingsonderdelen, leggen het examen af dat het eerst voorkomt in het modeltraject of het examen van het opleidingsonderdeel dat verplicht is (ten opzichte van het keuzeopleidingsonderdeel). Voor de examens van de andere opleidingsonderdelen kan de student vragen of een nieuw examenmoment kan worden vastgelegd binnen de betrokken examenperiode. Zie Facultair onderwijs- en examenreglement 106 §2.

Inzage en feedback

De openbaarheid van het schriftelijk tentamen/examen wordt verzekerd door de student na elke examenperiode inzage in de kopij te verlenen binnen de periode van vijf kalenderdagen na bekendmaking van de resultaten.
Met het oog op een pedagogisch verantwoorde begeleiding kan de student binnen de periode van vijf kalenderdagen na de bekendmaking van de resultaten een toelichting vragen.
De student die inzage wenst te krijgen in zijn schriftelijk tentamen/examen en/of feedback wenst te krijgen over zijn tentamen/examen doet hiertoe een aanvraag bij de titularis van het betrokken opleidingsonderdeel binnen de vastgelegde termijn. De titularis brengt de student op de hoogte van waar, wanneer en door wie (hemzelf of een door hem aangeduide persoon) inzage en/of feedback zal verleend worden. In tegenstelling tot inzage kan feedback ook buiten de periode van vijf kalenderdagen na bekendmaking van de resultaten verleend worden.
Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Kopierecht examen

Wil je een kopie van jouw examenantwoorden? Dan kan je dit, enkel nadat je inzage en feedback hebt gekregen, aanvragen door het volgende formulier naar de docent te sturen: "aanvraag kopierecht examen". Vergeet zeker niet het faculteitssecretariaat in cc te zetten.

Masterproef

Hier vind je alle formulieren die je nodig hebt voor het indienen van jouw masterproef.

Voor de deadline van elk formulier kan je kijken naar onze facultaire kalender. 

Procedure bij het indienen van de master thesis titel

Het indienen van de titel voor de master thesis dient verplicht te gebeuren voor alle opleidingen via de volgende procedure:

Stap 1: Vul het formulier in

Stap 2: Na het online indienen, ontvangt de promotor automatisch een email met een link naar het ingevulde formulier

Stap 3: De promotor geeft vervolgens al dan niet haar/zijn akkoord. Dit verloopt via een automatische mail

Deadline indienen titel: 15 oktober 2021

Bij het indienen van de masterproef moet ook steeds het toestemmingsformulier tot openbaarmaking van de masterproef meegestuurd worden.

 

Stage

Ben je Msc student en overweeg je om stage te lopen als deel van je studies? Neem dan onderstaande informatie aandachtig door.

Procedures voor verschillende opleidingen

Je bent zelf verantwoordelijk om een stageplaats te vinden en de documenten hiervoor tijdig in te dienen.

Bekijk hier de opname van de infosessie voor alle richtingen

Kijk zeker ook naar de flowchart horende bij de Bruface  of non-Bruface opleidingen

 

Bekijk hier de volledige procedure voor Bruface opleidingen.

Bekijk hier de volledige procedure voor Biomedical Engineering.
De procedure dient nog vernieuwd te worden voor academiejaar '21-'22

Bekijk hier de volledige procedure voor Applied Computer Science Engineering.
De procedure dient nog vernieuwd te worden voor academiejaar '21-'22

Bekijk hier de volledige procedure voor European Master in Photonics.

Studenten Industriële Wetenschappen vinden de procedure terug via Canvas > Community Faculteit Ingenieurswetenschappen > ‘Modules’

Belangrijke formulieren bij de aanvraag van stage

Stap 1: Aanvraagformulier (deadline 31mei 2022)

Stap 2: Stageovereenkomst (deadline 15 juni 2022)

Stap 3: Evalutatieformulier in te vullen door externe stagebegeleider (opgelet: enkel voor stage van 6 ECTS i.k.v. Bruface)

Stap 4: Uploaden stagerapport (opgelet: enkel voor stage van 6 ECTS i.k.v. Bruface)

Opmerkingen:

 • Ben je een niet-EER student en je bent geweigerd stage te lopen omwille van je statuut? Dit is wettelijk niet toegestaan. Download hier een brief om dit juridisch tegen te gaan.
 • Ben je Brufacestudent en loop je stage van 10 ECTS? De evaluatieformulieren en meer info kan je hier vinden op UV.
 • Waarvoor ben je allemaal verzekerd tijdens je stage? Neem een kijkje op https://student.vub.be/verzekeringen
Contacteer ir.mobility@vub.be om het reisbeleid na te gaan voor jouw opleiding

Stage in het buitenland

Wil je graag een stage ondernemen in het buitenland? Dat kan perfect!

 • Een stage in het buitenland kan je ondernemen in het bedrijf of land van jouw keuze (mits enkele uitzonderingen).
 • De Engelstalige modelovereenkomst voor een stage binnen een opleidingsonderdeel kan ook voor buitenlandse stages gebruikt worden. Aangezien een buitenlandse stage onderworpen is aan de wetgeving in het land waar de stage plaatsvindt is het echter mogelijk dat er aanpassingen aan de modelovereenkomst moeten gebeuren rekening houdend met de verschillen in wetgeving (bijvoorbeeld wat aansprakelijkheid, verzekering). Het is aan de lokale stageorganisatie om daar op te wijzen en voorstellen tot aanpassing tijdig te formuleren.
 • De verzekeringspolissen voor studenten die een stage binnen opleidingsonderdeel volgen zijn ook van toepassing voor buitenlandse stages. Voor stages buiten de EU is het aangeraden dat studenten zelf nog een reisbijstandsverzekering afsluiten.
 • Je kan een beurs aanvragen voor 15 december 2021 (buiten EU) of 1 juni 2022 (binnen EU).
 • Meer informatie over soorten uitwisselingen kan je hier terugvinden. Contacteer ir.mobility@vub.be voor vragen.

Zin om aan de slag te gaan?

Bekijk het aanbod hier

Op zoek naar talent voor je bedrijf?

Bezorg ons je contactgegevens

IAESTE Brussels

WORK. EXPERIENCE. DISCOVER. Dit is waar IAESTE Brussels voor staat. Wij bieden buitenlandse stages aan in bijna 90 landen wereldwijd, geschikt voor studenten met een technische achtergrond (ingenieurswetenschappen, architectuur, bio-ingenieurs, computerwetenschappen, wetenschappen, …). Als (ingenieurs-)wetenschapper zal je ervaring opdoen in de richting die jou het meest interesseert, wat ook ten zeerste op prijs gesteld wordt door toekomstige werkgevers!

Een IAESTE stage is een geweldige manier om culturen te leren kennen en vrienden te maken vanuit heel de wereld! Solliciteren voor een IAESTE stage is heel simpel en je krijgt er veel voor terug: IAESTE regelt je verblijf, helpt met administratieve zaken, organiseert sociale activiteiten veel meer!

Mocht je toch nog geen 100% overtuigd zijn om in het IAESTE avontuur te stappen kan je altijd verhalen van voorgaande Belgische stagiar(e)s, de geweldige stage bestemmingen en meer vinden op onze website. Meer info: https://iaeste.be

Faculteitssecretariaat

Geen idee bij wie je terecht kan met je vraag? Stuur ons een email en we helpen je graag verder.

Dringend een ondertekend/bekrachtigd facultair document nodig? Kom vanaf 1 september 2021 gerust langs tijdens de openingsuren.

Openingsuren

In het kader van de coronapandemie en de daarbij horende maatregelen, zal het IR-faculteitssecretariaat enkel geopend zijn op dinsdag en op donderdag namiddag.

De medewerkers vragen dan ook om communicatie maximaal elektronisch (via mail aan secretariaat.ingenieurswetenschappen@vub.be) te laten verlopen.

FACULTEITSSECRETARIAAT
Gebouw K, 2de verdieping, lokaal K014

Telefoon
02 629 29 01 of 02 629 29 02

E-mail
secretariaat.ingenieurswetenschappen@vub.be
Openingsuren
Enkel na afspraak: dinsdag tussen 9u - 13u en 13u30 - 16u & donderdag tussen 13u30 - 16u
Stempel nodig op een document?
maak een Afspraak

Wie-is-wie

Vind hier terug wie wat doet op de faculteit.