logo
Portal for

                                                          Switch to the English website

UPDATE 27/03/2020

Als gevolg van de uitbreiding van de maatregelen om de verspreiding van het corona-virus te beperken, worden alle fysieke lessen tot het einde van dit tweede semester vervangen door digitaal onderwijs. We verwachten je dit academiejaar dus niet meer op de campus voor de lessen. Je komt alle specifieke details over elk tweede-semester-vak te weten via canvas.vub.be

 • Indien je vragen of opmerkingen hebt over de aangepaste manier van doceren, raden we je aan om die rechtstreeks aan de titularis te richten (op canvas of per e-mail).
 • Indien je een probleem wil melden over een van de aangepaste manieren van doceren, kan dit aan de faculteit via faces@vub.be.
 • Alle andere corona-gerelateerde vragen of meldingen stuur je nog steeds naar coronavirus@vub.be 

Voor wat betreft de examenzittijd in juni volgen we de centrale crisiscommunicatie. Zoals deze week werd aangekondigd gaan de examens in juni gewoon door zoals gepland. Er volgen meer details over de wijze van examineren in de week van 20 april.

Enkel voor de studenten in het programma (Schakel en) Master in de Bedrijfskunde: examens na de lentevakantie worden verplaatst naar de week van 25 mei en de week van 1 juni. De precieze data ontvang je in de week van 20 april. Je kreeg hierover een bericht via canvas.

Zorg voor jezelf en veel succes met het behouden van je focus op je studies!

UPDATE: nieuwe deadline voor het indienen van de masterproef in eerste zittijd


en ook de mondelinge verdediging komt dit academiejaar te vervallen

Nieuwe deadline: maandag 8 juni 2020

UPDATE: al onze secretariaten worden fysiek gesloten tot nader orde. We blijven (tele)werken en dus bereikbaar per mail op faces@vub.be

Volg de VUB-updates over het coronavirus hier

DEADLINES

De overblijvende facultaire deadlines dit academiejaar hebben betrekking op het indienen van de masterproef. De deadlines van bachelorproeven en vakgebonden taken zijn opleidingspecifiek en werden bekend gemaakt bij het begin van dit academiejaar. We wensen alle studenten goeie moed en veel succes bij het afronden van hun taken, opdrachten, papers of masterproef.

Indienen masterproef 1e zittijd


op het vakgroepensecretariaat

NIEUWE DATUM: 8 JUNI 2020

Indienen masterproef 2e zittijd


op het vakgroepensecretariaat

3 AUGUSTUS 2020

Reglementen

***

Formulieren

***

Inschrijven als gaststudent

Aanvraag embargo masterproef (meer hierover vind je hier)

Overmachtsformulier (bij ziekte, overlijden, etc tijdens de examenperiode) -> lees de procedure volledig na!

Keuzevakken aan ULB (Politieke wetenschappen / Sociologie)

Keuzeformulier minor / profiel

Aanvraagformulier "kopie examen" * 

* Studenten die van het kopierecht gebruik wensen te maken, melden dit via een standaardformulier aan de faculteit (mailen naar faces@vub.be). Een medewerker van het faculteitssecretariaat gaat na of je als student uitdrukkelijk hebt verklaard dat je de examenkopie niet zal vermenigvuldigen of verspreiden, en of je vooraf gebruik hebt gemaakt van de inzage- en feedbackmogelijkheid.

Studietraject

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Alles begint bij een goed plan

Om je studietraject goed te kunnen plannen heb je een goed overzicht nodig: wat is het programma? Zijn er inschrijvingsvereisten (pre- en co-requisites) voor bepaalde vakken? Kan ik mijn studie logisch spreiden? Je vindt alle informatie hieronder terug, per opleiding. Scroll verder naar beneden en vind meer informatie over individueel studietraject, gecombineerd studietraject en hoe een uitzondering aan te vragen.

Individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert. Een individueel studietraject kan enkel binnen eenzelfde loopbaan (bachelor, schakel, voorbereiding, master) en wordt beperkt tot maximaal 66 studiepunten.

Facultaire regel m.b.t. het individuele studietraject

Studenten die niet slagen voor minstens 30 ECTS-credits binnen het eerste bachelortraject komen niet (of zeer beperkt) in aanmerking voor een individueel studietraject. Deze studenten kunnen hun eerste bachelortraject niet (of nauwelijks) verder aanvullen met opleidingsonderdelen uit het tweede en/of derde bachelortraject. Zij worden beperkt tot het opnemen van inleidende opleidingsonderdelen uit het eerste jaar modeltraject van de bachelor.

Studenten die hun traject wel mogen aanvullen, dienen rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten (zie hierboven). Enkel wanneer je kan afstuderen (behalen van bachelor- of masterdiploma) kunnen deze voorwaarden overruled worden. Neem in dit geval contact op met je studietrajectbegeleider.

Gecombineerd traject

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving tussen alle nog af te leggen opleidingsonderdelen uit een basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) en een aantal of alle opleidingsonderdelen uit de vervolgopleiding (master).

Wie kan het aanvragen en hoe?

Enkel studenten die kunnen afstuderen in hun basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) komen in aanmerking voor een gecombineerde inschrijving, met uitzondering van studenten die ingaan op een spreidingsvoorstel besproken met de studietrajectbegeleider. Dit betekent in praktijk dat je binnen je basisopleiding nog slechts een beperkt aantal ECTS-credits hoeft af te leggen.

Gecombineerde inschrijvingen binnen eenzelfde opleiding worden conform artikel 42 van het OER beperkt tot maximaal 66 ECTS-credits. Het maximum aantal ECTS-credits geldt voor de totale inschrijving (basis- + vervolgopleiding).

Facultaire uitzonderingen / richtlijnen:

Basisopleiding minder dan 20 ECTS-credits

 • Een traject van 72 ECTS-credits wordt aanvaard wanneer een student kan afstuderen (opleiding kan beëindigen).
 • Een traject tussen 73 en 80 ECTS-credits wordt steeds voorgelegd aan en besproken met de decaan. De eerder behaalde resultaten van de student zullen hierin bepalend zijn.
 • Inschrijvingsvereisten worden overruled wanneer een student kan afstuderen.

Basisopleiding 20 of meer ECTS-credits

 • Indien nooit eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding en indien er geen opleidingsonderdelen uit het eerste of tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan tot maximaal 66 ECTS-credits.
 • Indien eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding of indien er nog opleidingsonderdelen uit het tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd, wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan, na gesprek met de studietrajectbegeleider. De student neemt zelf contact op met de studietrajectbegeleider.
 • Inschrijvingsvereisten worden niet overruled.

Voorbereidingsprogramma + master Bedrijfskunde | Management

 • Gecombineerde inschrijving voorbereidingsprogramma en master wordt toegestaan, ook het maximaal traject binnen de opleiding bedrijfskunde van 84 ECTS-credits (24 + 60 ).

Uitzondering aanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen door dit formulier in te vullen.

De studietrajectbegeleider bespreekt jouw aanvraag met de decaan die de eindbeslissing neemt.
Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overrulen van pre- en corequisites
 • Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 8/10
 • Registreren voor vakken na deadline van 15/10
 • Combineren van de basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding

Eens een beslissing is genomen, word je per e-mail op de hoogte gebracht.

Vrijstellingen

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen aanvragen.

Je kan één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken. Hiervoor dien je persoonlijk een aanvraagdossier in op het faculteitssecretariaat ES. Samen met jou wordt het dossier doorgenomen en krijg je een ontvangstbewijs na afgifte.

Het indienen van je aanvraag gebeurt via één van de formulieren onderaan. Het dossier bevat drie aparte hoofdstukken die je duidelijk aangeeft met een nieuwe tab. Je vindt alle informatie terug in onze handleiding. Opgelet: voor de opleiding bedrijfskunde gelden andere regels die je terugvindt in een aparte handleiding:

Neem deze informatie goed door. Enkel een volledig aanvraagdossier dat tijdig is ingediend, wordt behandeld.

Onderaan deze pagina staat meer informatie over je diploma de diploma-uitreiking

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug + wat je moet doen in geval van overmacht.

UPDATE 27/03/2020: De examens na de lentevakantie worden uitgesteld tot de week van 25 mei en de week van 1 juni. De precieze data ontvangen jullie in de week van 20 april.

Meer informatie werd persoonlijk bezorgd op het canvasplatform

Eerste zittijd data

 • Eerste examenperiode: van 9 januari 2020 tot en met 1 februari 2020
 • Examenresultaten worden gepubliceerd vanaf maandag 3 februari 2020
 • Deliberatie voor studenten die vroegtijdig kunnen afstuderen is op donderdag 6 februari 2020
 • Tweede examenperiode (voor masterstudenten bedrijfskunde & management): NIEUWE DATA van 25 mei tot en met 6 juni 2020
 • Tweede examenperiode: van 2 juni 2020 tot en met 27 juni 2020
 • Resultaten worden gepubliceerd vanaf zaterdag 27 juni 2020
 • Deliberatie: donderdag 2 juli 2020 => puntenblad beschikbaar

>> hoe bekijk ik mijn resultaten?

Tweede zittijd data

 • Master thesis: deadline 3 augustus 2020
 • Examenperiode: van 13 augustus tot en met 5 september 2020
 • Resultaten worden gepubliceerd vanaf zaterdag 5 september 2020 >> hoe bekijk ik mijn resultaten?
 • Deliberatie: donderdag 10 september 2020 => puntenblad beschikbaar 

Examenroosters

In overeenstemming met het facultair onderwijs- en examenreglement zijn de examenroosters opgesteld volgens de modeltrajecten.

Via onderstaande link kan je de voorlopige examenroosters voor de tweede examenperiode van de eerste zittijd (april - juni 2020) raadplegen

Examenroosters - tweede examenperiode - eerste zittijd (april - juni 2020)

Wat doen bij overmacht (ziekte, overlijden, etc)?

 1. Vul het overmachtsformulier in;
 2. Stuur het ingevulde formulier via mail zo snel mogelijk en ten laatste op de eerste examendag (!) naar faces@vub.be (faculteitssecretariaat). Neem zelf geen contact op met de betrokken docent, dit doen de collega's van het secretariaat.
 3. Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektenbriefje, overlijdensbericht,...) zo snel mogelijk en ten laatste 3 kalenderdagen na de eerste dag van de overmachtsperiode (!) aan het faculteitssecretariaat via mail of door het binnen te brengen op het faculteitssecretariaat zelf;
 4. Je kan een verplaatsing van een examen enkel aanvragen vanaf een gewettigde afwezigheid van 4 opeenvolgende dagen (of wegens het overlijden van een familielid), via het overmachtsformulier. Andere (kortere) gewettigde afwezigheden worden gemarkeerd op het puntenblad met "Gewettigd afwezig". Je wordt dan doorverwezen naar de examenkans van tweede zittijd.

Lees voor de volledigheid Art. 111 en Art. 112 uit het Onderwijs- en Examenreglement.

Opgelet Overmacht is niet geldig bij overlap van examens. Als er in je examenrooster 2 examens op hetzelfde moment vallen, dien je voorrang te geven aan het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject (het laagste jaar van de opleiding) of het examen dat deel uitmaakt van een verplicht opleidingsonderdeel (t.o.v. een keuzevak).

 

Examen overlap?

De melding van overlap* wordt gericht aan het faculteitssecretariaat op het e-mailadres (faces@vub.be) en aan de betrokken titularis(sen). De decaan beslist in overleg met de titularis(sen) of een andere examenregeling mogelijk is.

 • Eerste examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 1 december 2019
 • Tweede examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 1 mei 2020
 • Tweede zittijd: uiterlijk op 15 juli 2020

*Onder ‘overlap’ verstaan we examens die op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Een examen in de voormiddag en een examen in de namiddag beschouwen we niet als overlap.

DIPLOMA

Je kan op drie momenten in een academiejaar afstuderen: januari (vroegtijdig afstuderen), juli (1e zittijd) en september (2e zittijd). Je kan vanaf het najaar je diploma ophalen. We lichten dit even toe.

Diploma-uitreiking 2020

Na het afstuderen ontvang je in de weken na de deliberatiedatum via de studentenadministratie een afstudeergetiugschrift (de exacte deliberatie data staan bovenaan deze pagina). Dit getuigschrift is geldig als officiële verklaring van afstuderen tot we je officiële diploma in het najaar overhandigen. Zorg ervoor dat je huidige adres up-to-date is in de Student Self Service.  

We organiseren elk jaar in december een diploma uitreiking voor alle masterstudenten. Dit jaar is het grote afscheidevenement gepland op zaterdag 12.12.2020. Hou deze dag alvast vrij in je agenda! In de weken voor dit evenement ontvang je meer informatie.  

Studenten die afstuderen in de Bachelor of Social Sciences krijgen in juli 2020 een informele afscheidsceremonie georganiseerd door de opleiding zelf. De betrokken studenten ontvangen alle informatie over dit evenement ruim op tijd. 

Je officiële diploma

Het officiële diploma is een origineel en uniek document dat slechts één keer wordt afgedrukt en afgeleverd. Wij besteden veel zorg aan het bewerkingsproces van je diploma om ervoor te zorgen dat alle informatie correct en volledig is ingevuld. Dit is de belangrijkste reden waarom je diploma niet beschikbaar is de week na de deliberatie.

Bachelor alumni kunnen vanaf november 2020 hun bachelordiploma ophalen aan het faculteitssecretariaat. Neem je identiteitsbewijs mee of bereid een volmacht voor als je dit aan iemand anders delegeert. Mocht je je buiten België hebben gevestigd, dan kunnen we het via de post bezorgen - stuur ons dan best een e-mail met jouw huidige adres. 

Master alumni kunnen hun masterdiploma afhalen op de Diploma-uitreiking op 12 december 2020, of in de weken na dit evenement op het faculteitssecretariaat. Neem je identiteitsbewijs mee of bereid een volmacht voor als je dit aan iemand anders delegeert. Mocht je je buiten België hebben gevestigd, dan kunnen we het via de post bezorgen - stuur ons dan best een e-mail met jouw huidige adres. 

Masterproef: de laatste horde

De masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen je diploma. Wees zeker dat je geregistreerd bent in je Selfservice studenten en Mathis! Voor ondersteuning en tips kan je ook terecht bij de studiebegeleiding.

Checklist

 1. Masterproef geregistreerd in je Selfservice studenten?
 2. Selectie + bevestiging onderwerp masterproef in Mathis
 3. Inleveren voor de deadline
 4. Let op: wens je vroegtijdig in te dienen en af te studeren in januari/februari: informeer je hier voor alle nodige (administratieve) stappen!

Elke masterthesis-student zal tijdig worden geïnformeerd over Mathis en hoe ermee aan de slag te gaan. Voor meer informatie en met vragen kan je terecht bij de masterproefcoördinator.

Plagiaat

Iedere student die een paper of masterproef indient verklaart zich akkoord met de plagiaatregels.

De decaan van de faculteit benadrukt dat bij alle gevallen van plagiaat een sanctie zal worden toegepast. Dit kan gaan tot uitsluiting van alle zittijden van het academiejaar.

De facultaire regels met betrekking tot de masterproef zijn opgenomen in het facultair Onderwijs en examenreglement.

Vertrouwensovereenkomst en embargo

Heb je voor je onderzoek nood aan een vertrouwensovereenkomst tussen een extern bedrijf, jezelf als student-onderzoeker en de VUB, gebruik dan dit document.

Bij goedkeuring van een embargo-aanvraag wordt de integrale tekst (met vertrouwelijke informatie) enkel aan de promotor en commissaris(sen) bezorgd. Een aanvraag kan via dit document

Stage: eerste professionele ervaring

Het is enkel mogelijk om een stageovereenkomst op te maken wanneer de stage onderdeel is van je opleiding. Vrijwillige stages worden niet meer ondersteund door de faculteit.

Studenten sociale wetenschappen

Masterstudenten communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen

Stappenplan:

1. Lees de ECTS-fiche van je stage

2. Maak duidelijke afspraken met je stagetitularis

3. Download de template van de stage-overeenkomst, vul deze in (gebruik Adobe Reader om het digitaal in te vullen) en bezorg de overeenkomst ondertekend (door jou en je externe stagebegeleider) terug aan je stagetitularis

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel)

De opleidingen sociologie, social sciences, political sciences: european & international governance bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Studenten aan de Solvay Business School

Masterstudenten TEW en Handelsingenieur, International Business en Business & Technology

Stappenplan:

1. Lees de procedure 

2. Maak de nodige afspraken met de stagetitularis (stage formulier) > contact via internship.business@vub.be

3. Zodra je een onderling akkoord hebt, download de stage-overeenkomst (zie onderaan) en vul deze digitaal in (gebruik hiervoor Adobe Reader)

4. Bezorg de stage-overeenkomst (in pdf) terug aan de stagetitularis.

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel)

De opleidingen business economics, management en bedrijfskunde bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Stage details


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Lees de procedure

Informatiesessie Professor M. Dooms

Practical projects

Stageformulier


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Download

Stage-overeenkomst


Gebruik adobe reader om het in te vullen

Download

UPDATE: al onze secretariaten worden fysiek gesloten tot nader orde. We blijven (tele)werken en dus bereikbaar per mail op faces@vub.be

Volg de VUB-updates over het coronavirus hier

Faculteitssecretariaat

Sinds mei 2019 zitten we in het gebouw gekend als PLEINLAAN 5, op de 3e verdieping. Begeef je naar onze strakke nieuwe balie en we helpen je graag verder.

Lukt het niet om langs te komen tijdens onze openingsuren? Geef ons dan een seintje via telefoon of e-mail en we zoeken naar een geschikt moment.

Openingsuren weekdagen

09:00-12:30 en 14:00-17:00

Vakgroepsecretariaten

Hier kan je terecht voor indienen taken, papers, bachelorproeven en masterproeven.

Vakgroep Solvay Business School
PLEINLAAN 5, 4e verdieping, bureau 4.20 (rechts)

Telefoon
02 614 83 81

E-mail
faces@vub.be

Solvay Business School


TEW, Handelsingenieur, Bedrijfskunde

Mail ons
!!!
Openingsuren

Maandag tot vrijdag
09:00-12:00 en 13:00-16:00
Vakgroep sociale wetenschappen
Pleinlaan 9, niv. 4, G51 (links)

Telefoon
02 614 86 00

E-mail
faces@vub.be

Sociale Wetenschappen


Politieke Wetenschappen, Sociologie, Communicatiewetenschappen, Social Sciences

Mail ons
!!!
Openingsuren

Maandag tot vrijdag
08:00-12:00 en 13:00-16:00

Wie-is-wie

Decaan, studentenvertegenwoordiger, ombudsman,...? Vind hieronder terug wie wat doet aan onze faculteit.