logo
Portal for

                                                          Switch to the English website

Wat moet je doen in geval van overmacht (zoals ziekte) tijdens de examenperiode?

Raadpleeg de procedure

Examenperiode 2e zittijd


16 augustus - 4 september 2021

Voorlopige roosters beschikbaar

Les- en examenroosters 2020-2021

Bekijk de agenda
Facultaire balie
PLEINLAAN 5 - 3.07

Open na afspraak
Elke werkdag tussen 9u en 12u

02 614 83 83
faces@vub.be

Zomerpauze (secretariaat gesloten)

Van 21/07 tot 08/08

Klaar voor het nieuwe academiejaar?

Als student ken je natuurlijk het onderwijs- en examenreglement. Wil je het toch nog eens raadplegen, dan kan dat hier!

Formulieren

***

Formulieren 2020-2021

MASTERPROEF

STAGE

EXAMENS

 • Overmachtsformulier  -> lees de procedure volledig na!
 • Recht op inzage & feedback: iedereen heeft dit recht -> contacteer de docent binnen de drie dagen na de deliberatie per e-mail.
 • Aanvraagformulier "kopie examen" -> formulier indienen via faces@vub.be. Voorwaarde om een kopie te kunnen bekomen is dat de student gebruik heeft gemaakt van het inzage/feedback moment.

Nood aan een gesprek, programma overzicht, inschrijvingsvereisten, trajecten, ... ?

Alles over je studietraject(begeleider)

Vrijstellingen

Heb je reeds in het hoger onderwijs creditbewijzen behaald, dan kan je vrijstellingen aanvragen.

Een aanvraag tot vrijstellingen houdt in dat je een dossier indient om te bewijzen dat je de competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen reeds beheerst. Jij dient dit als student zelf aan te tonen.

Je kan één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen

DIGITAAL INDIENEN

Het indienen van jouw aanvraag gebeurt via onderstaand formulier (zie helemaal onderaan deze pagina), aangevuld met een aantal bijlagen.

Je mailt jouw dossier (1 volledig document als bijlage) voor de deadline naar faces@vub.be. Zet in het onderwerp van jouw mail ‘Vrijstellingsaanvraag | FAMILIENAAM & Voornaam | 2021-2022”.

Je ontvangt een bevestiging (automatische reply) als bewijs van indiening. Enkel tijdig ingediende en volledige dossiers worden behandeld. Reken op een verwerkingstijd van maximaal 3 à 4 weken.

Handleiding

(!) Lees alvorens je je aanvraag start de handleiding goed door. Opgelet, voor de opleiding bedrijfskunde gelden soms andere regels, vandaar ook de aparte handleiding.

Tot slot, schrijf je in voor de vakken waarvoor je een vrijstelling vraagt en ga naar de lessen. Zo ben je zeker dat je geen deadlines of verplichte lessen mist indien je de vrijstelling niet wordt toegekend. Indien je de vrijstelling wel krijgt, schrijven wij jou uit en moet je voor dit vak geen inschrijvingsgeld betalen.

Deadline 1e semestervakken en jaarvakken.

15 oktober 2021

Tip


Hoe vroeger je aanvraag binnen is, hoe sneller je de uitkomst kan verwachten.

Deadline 2e semestervakken (indien geen dossier in eerste semester).

15 februari 2022

Examens

Onderaan deze pagina staat meer informatie over diploma's en de (master) diploma-uitreiking

Examens en vaccinatie

Lees alle voorzorgsmaatregelen

VOORLOPIGE EXAMENROOSTERS 2e ZITTIJD


Van alle opleidingen van onze faculteit

Bekijk het rooster

Hoe zit dat precies met examens van thuis / examens op campus / off campus locaties?

Hoe wordt dit georganiseerd?

Examendata 2020-2021

1e zittijd

 • 1e periode (januari) van 4 januari tot en met 30 januari 2021
 • Resultaten worden gepubliceerd vanaf zaterdag 30 januari 2021 in je selfservice
 • Deliberatie voor vroegtijdig afstuderen: 4 februari 2021 resultaten officieel in je selfservice
 • 2e periode (bedrijfskunde/management) van 19 april tot en met 30 april 2021
 • 2e periode (alle andere opleidingen) van 31 mei tot en met 26 juni 2021
 • Deliberatie: donderdag 1 juli 2021 => puntenblad beschikbaar 

2e zittijd

 • Examenperiode van 16 augustus tot en met 4 september 2021
 • Resultaten worden gepubliceerd vanaf zaterdag 4 september 2021 >> hoe bekijk ik mijn resultaten?
 • deliberatie op 9 september 2021 => puntenblad beschikbaar

Veiligheid

De faculteit maakt praktische afspraken met de centrale diensten van de VUB om de examens op campus en op externe locatie volledig veilig te organiseren, met vooral aandacht voor de vereisten van social distance en hygiëne. 

Wat na een verblijf van meer dan 48u in een buitenlandse rode zone?

Dan geldt er een VERPLICHTE TEST (op dag 1 van terugkeer en op dag 7) en QUARANTAINE. Lees hier alle officiële richtlijnen. Studenten die negatief testen bij PCR-test op dag 1 mogen uitzonderlijk deelnemen aan een on campus examen maar moeten nadien onmiddellijk opnieuw de quarantainemaatregels respecteren. De quarantaine kan pas worden beëindigd na een negatieve PCR-test op dag 7 van de quarantaine.

Deze uitzondering geldt ENKEL voor studenten die terugkomen uit het buitenland (rode zone) en dus ook al een negatieve coronatest (op dag 1) kunnen voorleggen. Studenten die in quarantaine moeten omdat ze zelf besmet zijn, of in nauw contact zijn geweest met een besmet persoon mogen hun quarantaine NIET onderbreken!

Wat moet ik doen in geval van overmacht?

Volgende situaties worden alleszins erkend als overmacht:

 • Overlijden van een familielid met bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad
 • Ziekte (gestaafd door een medisch attest dat voldoet aan de voorwaarden van Art. 112 uit het  Onderwijs- en Examenreglement);
 • Een positieve coronatest wordt uiteraard ook beschouwd als ziekte (zie hierboven)

NIEUWE FACULTAIRE REGEL IVM AANVRAGEN VAN EEN INHAALEXAMEN BIJ ZIEKTE

Indien de overmachtssituatie een geval van ziekte van de betrokken student is, kan om organisatorische redenen per academiejaar slechts één keer een nieuwe examenregeling worden vastgelegd. Klik hier voor een voorbeeld

Wat te doen bij overmacht tijdens de examenperiodes? 

 1. Mail een volledig ingevuld overmachtsformulier zo snel mogelijk en  ten laatste op de eerste examendag naar  faces@vub.be  
 2. Neem zelf geen contact op met de betrokken docent met vragen over de organisatie van een eventueel inhaalexamen. Dit om verwarrende communicatie te vermijden.
 3. Mail een geldig bewijs van overmacht (ziektebriefje, overlijdensbericht) zo snel mogelijk en  ten laatste 3 kalenderdagen na de eerste dag van de overmachtsperiode naar  faces@vub.be . Hoe sneller we jouw bewijs krijgen, hoe sneller we jouw dossier kunnen behandelen

Lees voor de volledigheid Art. 111 en Art. 112 uit het  Onderwijs- en Examenreglement

Wat als je nog niet genezen bent wanneer jouw medisch attest verloopt?

Indien je na afloop van de overmachtsperiode nog niet genezen bent, kan je een medisch attest indienen om jouw overmachtsperiode te verlengen. Indien de overmachtsperiode liep tot vrijdag en de verlenging van het medisch attest gaat van start op de daaropvolgende maandag, dan ook wordt de verlenging aanvaard. Het tweede medisch attest moet uitgeschreven worden door dezelfde arts met duidelijk vermelding “verlenging van de ziekteperiode”

Opgelet : overlap van examens komt niet in aanmerking voor deze overmachtsprocedure. De definitie en de procedure in geval van examen overlap vind je hieronder.

Medische ongeschiktheid om examens op campus af te leggen

Wat als je niet kan deelnemen aan examens die op de campus worden georganiseerd om medische redenen (bv omdat je een COVID-19 risicopatiënt bent)?

 1. Je laat dit corona overmachtsformulier invullen door een erkende arts
 2. Je mailt het formulier zo snel mogelijk naar faces@vub.be

De faculteit zal jouw aanvraag bekijken. Zonder tegenbericht wordt jouw aanvraag aanvaard en doorgestuurd naar de betrokkend examinator. De examinator zal met jou contact openemen voor de start van de examenperiode.

Examen overlap?

De melding van overlap* wordt gericht aan het faculteitssecretariaat op het e-mailadres (faces@vub.be) en aan de betrokken titularis(sen). De decaan beslist in overleg met de titularis(sen) of een andere examenregeling mogelijk is.

 • Eerste examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 14 december
 • Tweede examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 10 mei
 • Tweede zittijd: uiterlijk op 9 augustus

*Onder ‘overlap’ verstaan we examens die op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Een examen in de voormiddag en een examen in de namiddag beschouwen we niet als overlap.

Examencommissies

De examencommissie komt samen na elke examenzittijd (in februari voor studenten die vroegtijdig kunnen afstuderen, in juli na eerste examen zittijd en in september na tweede examen zittijd) om de deliberatie per opleiding te organiseren. Tijdens deze deliberatie worden voor elke student de examenresultaten geofficialiseerd en wordt de proclamatiecode bepaald (verderzetting studietraject, geslaagd, niet geslaagd, inschrijving niet toegelaten, etc.). 

Samenstelling examencommissies 2020-2021

DIPLOMA

Je kan vanaf 15 november je bachelor en/of master diploma ophalen!

Het officiële diploma

Na het afstuderen ontvang je in de weken na de deliberatiedatum via de studentenadministratie een afstudeergetiugschrift per post (de exacte deliberatie data staan bovenaan deze pagina). Dit getuigschrift is geldig als officiële verklaring van afstuderen tot we je officiële diploma in het najaar overhandigen.

Zorg ervoor dat je huidige woonadres up-to-date is in de Student Self Service.

Het diploma is een origineel en uniek document dat slechts één keer wordt afgedrukt en afgeleverd. Wij besteden veel zorg aan het bewerkingsproces van je diploma om ervoor te zorgen dat alle informatie correct en volledig is ingevuld. Dit is de belangrijkste reden waarom je diploma niet beschikbaar is de week na de deliberatie.

Als afgestudeerde bachelor of masterstudent kan je vanaf 15 november 2021 je diploma ophalen op het faculteitssecretariaat. We brengen je persoonlijk op de hoogte (per e-mail op je vubadres) indien je diploma vroeger beschikbaar is.

Belangrijk: Neem je identiteitsbewijs mee of bereid een volmacht voor als je dit aan iemand anders delegeert. Mocht je je buiten België hebben gevestigd, dan kunnen we het via de post bezorgen - stuur ons dan best een e-mail met jouw huidige adres. 

Hou je VUB-mail in het oog voor alle officiële updates over de diploma ceremonie (voor masters)!

Diploma-ceremonie

De faculteit nodigt alle afgestudeerde masters uit voor de jaalijkse diploma uitreiking, een ceremonie die dit jaar plaats vindt op 5 oktober op de Grote Markt in Brussel . De uitnodiging vertrekt zodra meer praktische details gekend zijn per mail naar alle voor ons gekende e-mailadressen. Soms beschikken we niet over jouw huidige (nieuwe) privé e-mailadres, dus komt de uitnodiging enkel toe op de VUBmail. Hou daarom nog een tijdje je VUB-mail in het oog.

Masterproef: de kroon op je werk

***

Checklist

 1. Masterproef geregistreerd in je Selfservice studenten?
 2. Selectie + bevestiging onderwerp masterproef in Mathis
 3. Inleveren voor de deadline
 4. Let op: wens je vroegtijdig in te dienen en af te studeren in januari/februari: informeer je hier voor alle nodige (administratieve) stappen!

Elke masterthesis-student zal tijdig worden geïnformeerd over Mathis en hoe ermee aan de slag te gaan. Voor meer informatie en met vragen kan je terecht bij de masterproefcoördinator.

Elke wijziging van onderwerp en/of verandering van promotor dient door de student minstens 2 maanden voor de inleverdatum van de masterproef te worden aangevraagd bij de masterproefcoördinator. De student stuurt hiervoor een e-mail naar masterthesis.es@vub.be

Plagiaat

Iedere student die een paper of masterproef indient verklaart zich akkoord met de plagiaatregels.

De decaan van de faculteit benadrukt dat bij alle gevallen van plagiaat een sanctie zal worden toegepast. Dit kan gaan tot uitsluiting van alle zittijden van het academiejaar.

De facultaire regels met betrekking tot de masterproef zijn opgenomen in het facultair Onderwijs en examenreglement.

Vertrouwensovereenkomst en embargo

Heb je voor je onderzoek nood aan een vertrouwensovereenkomst tussen een extern bedrijf, jezelf als student-onderzoeker en de VUB, gebruik dan dit via deze overeenkomst.

Bij goedkeuring van een embargo-aanvraag wordt de integrale tekst (met vertrouwelijke informatie) enkel aan de promotor en commissaris(sen) bezorgd. Een aanvraag kan via dit document

Stage: eerste professionele ervaring

Het is enkel mogelijk om een stageovereenkomst op te maken wanneer de stage onderdeel is van je opleiding. Vrijwillige stages worden niet meer ondersteund door de faculteit.

Studenten sociale wetenschappen

Masterstudenten communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen

Stappenplan:

1. Lees de ECTS-fiche van je stage

2. Maak duidelijke afspraken met je stagetitularis

3. Dowload DE TEMPLATE van de stage-overeenkomst, vul deze in (gebruik Adobe Reader om het digitaal in te vullen) en bezorg de overeenkomst ondertekend (door jou en je externe stagebegeleider) terug aan je stagetitularis

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel)

De opleidingen sociologie, social sciences, political sciences: european & international governance bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Studenten aan de Solvay Business School

Masterstudenten TEW en Handelsingenieur, International Business en Business & Technology

Stappenplan:

1. Lees de procedure (die vind je hier onderaan deze pagina) 

2. Maak de nodige afspraken met de stagetitularis (stage formulier onderaan deze pagina) > contact via internship.business@vub.be

3. Zodra je een onderling akkoord hebt, maakt het academisch team een stage-overeenkomst via Adobe Sign of Docusign. Deze zal doorgestuurd worden aan de 3 partijen (bedrijf, student en VUB). 

4. Wanneer de 3 partijen het contract elektronisch hebben getekend, krijgt iedereen automatisch een digitaal exemplaar van de stage-overeenkomst.

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel)

De opleidingen business economics, management en bedrijfskunde bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Stage details


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Lees de procedure

Informatiesessie Professor M. Dooms

Practical projects

Stageformulier


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Download

Onze fac balie is enkel open na afspraak via faces@vub.be

Maak een afspraak tussen 9u en 12u

Faculteitssecretariaat

Je kan bij ons terecht voor vragen ivm je opleiding: vakkenadministratie, vrijstellingen, les- en examenroosters, studentenmobiliteit.

Vakgroepsecretariaten

Hier kan je terecht voor indienen taken, papers, bachelorproeven en masterproeven.

Vakgroep Solvay Business School
PLEINLAAN 5, 4e verdieping, bureau 4.20 (rechts)

E-mail
faces@vub.be

Solvay Business School


TEW, Handelsingenieur, Bedrijfskunde

Mail ons
Vakantiesluiting
van 12/07 tot 8/08

Maandag tot vrijdag
09:00-12:00 en 13:00-16:00
Vakgroep sociale wetenschappen
Pleinlaan 9, niv. 4, G51 (links)

E-mail
faces@vub.be

Sociale Wetenschappen


Politieke Wetenschappen, Sociologie, Communicatiewetenschappen, Social Sciences

Mail ons
Vakantiesluiting
Van 12/07 tot 8/08

Maandag tot vrijdag
08:00-12:00 en 13:00-16:00

Wie-is-wie

Decaan, studentenvertegenwoordiger, ombudsman,...? Vind hieronder terug wie wat doet aan onze faculteit.