logo
Portal for

                                                          Switch to the English website

Code oranje

Vanaf maandag 19 oktober schakelt de VUB over op code oranje. Dit wil zeggen dat de maximumcapaciteit van de lokalen wordt teruggebracht tot 20%. Opzet: minder studenten samen in één ruimte en dus meer afstand houden. We hopen dat code rood nog vermeden kan worden, maar houden er wel rekening mee dat dit in Brussel mogelijk moeilijk te vermijden zal zijn. De VUB bereidt zich daarop voor, en zal vanaf 26 oktober klaar zijn om over te schakelen naar code rood, mocht de overheid dat beslissen.

Hou het lessenrooster goed in de gaten voor alle aanpassingen. Indien er vakken overstappen op een (nieuw) rotatiesysteem (inschrijven via canvas) dan verneem je dit op jouw lessenrooster. Indien je al in een rotatiesysteem zit, kijk dit zeker nog eens na op Canvas. Double check!

Mocht je toch nog vragen hebben bij sommige vakken, aarzel niet en contacteer de faculteit via faces@vub.be

Weet dat je ook terecht kan bij jouw studietrajectbegeleider mocht het even moeilijk gaan tijdens jouw studieloopbaan.

Over het rotatiesysteem en WPO groepsindeling


alles verloopt op canvas.vub.be

Meer info en quicklinks naar canvas

Vragen over code oranje?

Bekijk zeker onze Q&A

Het faculteitssecretariaat gaat terug open! Elke werkdag van 9-12u. Nadien via faces@vub.be en op 02 614 83 83

Updates over "terug naar de campus"

Office365 (en meer)

E-tools en portalen

Afgestudeerden kunnen vanaf 15 november het officiële diploma ophalen


Op het fac secretariaat

Klaar voor het nieuwe academiejaar?

Check de administratieve deadlines

Reglementen

***

Formulieren

***

KEUZE BEKENDMAKING

MASTERPROEF

STAGE

EXAMENS

AANVRAAG UITZONDERING OP DE REGELS

Commissies

Nood aan een gesprek, programma overzicht, inschrijvingsvereisten, trajecten, ... ?

Alles over je studietraject(begeleider)

Vrijstellingen

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen aanvragen.

Je kan één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen

DIGITAAL INDIENEN DOOR TE MAILEN NAAR FACES@VUB.BE

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken.

Dit jaar moet je jouw volledig dossier digitaal indienen door te mailen naar faces@vub.be. Zet in het onderwerp van jouw mail "vrijstellingsaanvraag 2020 + jouw naam". Je voegt jouw dossier toe als bijlage: één samengevoegd document dat bestaat uit de drie gevraagde onderdelen (zie handleiding hieronder).

Het indienen van je aanvraag gebeurt via één van de formulieren onderaan. Het dossier bevat drie aparte hoofdstukken die je duidelijk aangeeft met een nieuwe tab. Je vindt alle informatie terug in onze handleiding. Opgelet: voor de opleiding bedrijfskunde gelden andere regels die je terugvindt in een aparte handleiding:

Neem deze informatie goed door, maar negeer "regel 11" over het digitaal indienen. Enkel een volledig aanvraagdossier dat tijdig DIGITAAL is ingediend, wordt behandeld. Het spreekt voor zich dat je ook p2 mag negeren (benodigdheden en titelblad), voor handleiding Bedrijfskunde is dat p3.

JE MAILT JOUW DOSSIER (1 VOLLEDIG DOCUMENT IN BIJLAGE) VOOR DE DEADLINE NAAR faces@vub.be

Onderaan deze pagina staat meer informatie over je diploma de diploma-uitreiking

Examens

Hieronder vind je meer informatie over de examendata en de organisatie ervan.

Examendata 2020-2021

1e zittijd

 • 1e periode (januari) van 4 januari tot en met 30 januari 2021
 • 2e periode (bedrijfskunde/management) van 19 april tot en met 30 april 2021
 • 2e periode (alle andere opleidingen) van 31 mei tot en met 26 juni 2021
 • Resultaten worden gepubliceerd vanaf zaterdag 3 juli 2021 >> hoe bekijk ik mijn resultaten?
 • Deliberatie: donderdag 8 juli 2021 => puntenblad beschikbaar 

2e zittijd

 • van 16 augustus tot en met 4 september 2021

Veiligheid

De faculteit maakt praktische afspraken met de centrale diensten van de VUB om de examens op campus (zowel schriftelijk als mondeling) en op externe locatie volledig veilig te organiseren, met vooral aandacht voor de vereisten van social distance en hygiëne. 

Blokpermanentie

Tijdens de zomerblokperiode organiseren we geen gecoördineerde blokpermanentie meer. Contacteer je docent/assistent om te achterhalen of je in de aanloop naar de zittijd nog een overlegmoment kan inplannen. 

Hoe zit dat precies met examens van thuis / examens op campus / off campus locaties?

Hoe wordt dit georganiseerd?

Wat doen bij overmacht (ziekte, overlijden, etc)?

 1. Vul het overmachtsformulier in;
 2. Stuur het ingevulde formulier via mail zo snel mogelijk en ten laatste op de eerste examendag (!) naar faces@vub.be (faculteitssecretariaat). Neem zelf geen contact op met de betrokken docent, dit doen de collega's van het secretariaat.
 3. Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektenbriefje, overlijdensbericht,...) zo snel mogelijk en ten laatste 3 kalenderdagen na de eerste dag van de overmachtsperiode (!) aan het faculteitssecretariaat via mail of door het binnen te brengen op het faculteitssecretariaat zelf;
 4. Je kan een verplaatsing van een examen enkel aanvragen vanaf een gewettigde afwezigheid van 4 opeenvolgende dagen (of wegens het overlijden van een familielid), via het overmachtsformulier. Andere (kortere) gewettigde afwezigheden worden gemarkeerd op het puntenblad met "Gewettigd afwezig". Je wordt dan doorverwezen naar de examenkans van tweede zittijd.

Lees voor de volledigheid Art. 111 en Art. 112 uit het Onderwijs- en Examenreglement.

Opgelet Overmacht is niet geldig bij overlap van examens. Als er in je examenrooster 2 examens op hetzelfde moment vallen, dien je voorrang te geven aan het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject (het laagste jaar van de opleiding) of het examen dat deel uitmaakt van een verplicht opleidingsonderdeel (t.o.v. een keuzevak).

 

Wat doen indien je geen examens op de campus kunt afleggen?

Onderstaand overmachtsformulier vul je enkel in wanneer je om medische redenen geen examen kan afleggen op de campus en dit werd bevestigd door een geneesheer.

 1. Vul het overmachtsformulier in;
 2. Stuur het ingevulde en door de geneesheer ondertekende formulier naar faces@vub.be (faculteitssecretariaat).

Examen overlap?

De melding van overlap* wordt gericht aan het faculteitssecretariaat op het e-mailadres (faces@vub.be) en aan de betrokken titularis(sen). De decaan beslist in overleg met de titularis(sen) of een andere examenregeling mogelijk is.

 • Eerste examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 1 december
 • Tweede examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 15 mei
 • Tweede zittijd: uiterlijk op 27 juli

*Onder ‘overlap’ verstaan we examens die op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Een examen in de voormiddag en een examen in de namiddag beschouwen we niet als overlap.

DIPLOMA

Je kan op drie momenten in een academiejaar afstuderen: januari (vroegtijdig afstuderen), juli (1e zittijd) en september (2e zittijd). Je kan vanaf het najaar je diploma ophalen. We lichten dit even toe.

Hou je VUB-mail in het oog voor alle officiële updates over de diploma ceremonie (voor masters)!

Diploma-ceremonie 2020

Na het afstuderen ontvang je in de weken na de deliberatiedatum via de studentenadministratie een afstudeergetiugschrift per post (de exacte deliberatie data staan bovenaan deze pagina). Dit getuigschrift is geldig als officiële verklaring van afstuderen tot we je officiële diploma in het najaar overhandigen. Zorg ervoor dat je huidige woonadres up-to-date is in de Student Self Service.  

De faculteit werkt momenteel aan een veilig en haalbaar alternatief voor de traditionele diploma ceremonie, rekening houdend met de huidige en toekomstige COVID-19-voorzorgsmaatregelen. We houden alle afgestudeerde masterstudenten op de hoogte van zodra hierover meer nieuws bekend is. Hou daarom nog een tijdje je VUB-mail in het oog.

Je kan vanaf 15 november 2020 je bachelor en/of master diploma ophalen!

Je officiële diploma

Het officiële diploma is een origineel en uniek document dat slechts één keer wordt afgedrukt en afgeleverd. Wij besteden veel zorg aan het bewerkingsproces van je diploma om ervoor te zorgen dat alle informatie correct en volledig is ingevuld. Dit is de belangrijkste reden waarom je diploma niet beschikbaar is de week na de deliberatie.

Als afgestudeerde bachelor of masterstudent kan je vanaf 15 november 2020 je diploma ophalen op het faculteitssecretariaat. We brengen je persoonlijk op de hoogte (per e-mail op je vubadres) indien je diploma vroeger beschikbaar is.

Belangrijk: Neem je identiteitsbewijs mee of bereid een volmacht voor als je dit aan iemand anders delegeert. Mocht je je buiten België hebben gevestigd, dan kunnen we het via de post bezorgen - stuur ons dan best een e-mail met jouw huidige adres. 

Masterproef: de kroon op je werk

***

Checklist

 1. Masterproef geregistreerd in je Selfservice studenten?
 2. Selectie + bevestiging onderwerp masterproef in Mathis
 3. Inleveren voor de deadline
 4. Let op: wens je vroegtijdig in te dienen en af te studeren in januari/februari: informeer je hier voor alle nodige (administratieve) stappen!

Elke masterthesis-student zal tijdig worden geïnformeerd over Mathis en hoe ermee aan de slag te gaan. Voor meer informatie en met vragen kan je terecht bij de masterproefcoördinator.

Elke wijziging van onderwerp en/of verandering van promotor dient door de student minstens 2 maanden voor de inleverdatum van de masterproef te worden aangevraagd bij de masterproefcoördinator. De student stuurt hiervoor een e-mail naar masterthesis.es@vub.be

Plagiaat

Iedere student die een paper of masterproef indient verklaart zich akkoord met de plagiaatregels.

De decaan van de faculteit benadrukt dat bij alle gevallen van plagiaat een sanctie zal worden toegepast. Dit kan gaan tot uitsluiting van alle zittijden van het academiejaar.

De facultaire regels met betrekking tot de masterproef zijn opgenomen in het facultair Onderwijs en examenreglement.

Vertrouwensovereenkomst en embargo

Heb je voor je onderzoek nood aan een vertrouwensovereenkomst tussen een extern bedrijf, jezelf als student-onderzoeker en de VUB, gebruik dan dit via deze overeenkomst.

Bij goedkeuring van een embargo-aanvraag wordt de integrale tekst (met vertrouwelijke informatie) enkel aan de promotor en commissaris(sen) bezorgd. Een aanvraag kan via dit document

Stage: eerste professionele ervaring

Het is enkel mogelijk om een stageovereenkomst op te maken wanneer de stage onderdeel is van je opleiding. Vrijwillige stages worden niet meer ondersteund door de faculteit.

Studenten sociale wetenschappen

Masterstudenten communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen

Stappenplan:

1. Lees de ECTS-fiche van je stage

2. Maak duidelijke afspraken met je stagetitularis

3. Dowload DE TEMPLATE van de stage-overeenkomst, vul deze in (gebruik Adobe Reader om het digitaal in te vullen) en bezorg de overeenkomst ondertekend (door jou en je externe stagebegeleider) terug aan je stagetitularis

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel)

De opleidingen sociologie, social sciences, political sciences: european & international governance bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Studenten aan de Solvay Business School

Masterstudenten TEW en Handelsingenieur, International Business en Business & Technology

Stappenplan:

1. Lees de procedure (die vind je hier onderaan deze pagina) 

2. Maak de nodige afspraken met de stagetitularis (stage formulier onderaan deze pagina) > contact via internship.business@vub.be

3. Zodra je een onderling akkoord hebt, download de stage-overeenkomst (onderaan deze pagina) en vul deze digitaal in (gebruik hiervoor Adobe Reader)

4. Bezorg de stage-overeenkomst (in pdf) terug aan de stagetitularis.

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel)

De opleidingen business economics, management en bedrijfskunde bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Stage details


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Lees de procedure

Informatiesessie Professor M. Dooms

Practical projects

Stageformulier


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Download

Stage-overeenkomst


Gebruik adobe reader om het in te vullen

Download

Het faculteitssecretariaat gaat terug open! Elke werkdag van 9-12u. Nadien via faces@vub.be en op 02 614 83 83

Lees alles over de coronamaatregelen op onze campus

Faculteitssecretariaat

We zitten in het gebouw gekend als PLEINLAAN 5, op de 3e verdieping. Begeef je naar onze strakke nieuwe balie en we helpen je graag verder.

Lukt het niet om langs te komen tijdens onze openingsuren? We helpen je graag verder via telefoon of e-mail.

Openingsuren weekdagen

09:00-12:00

Vakgroepsecretariaten

Hier kan je terecht voor indienen taken, papers, bachelorproeven en masterproeven.

Vakgroep Solvay Business School
PLEINLAAN 5, 4e verdieping, bureau 4.20 (rechts)

Telefoon
02 614 83 81

E-mail
faces@vub.be

Solvay Business School


TEW, Handelsingenieur, Bedrijfskunde

Mail ons
!!!
Openingsuren

Maandag tot vrijdag
09:00-12:00 en 13:00-16:00
Vakgroep sociale wetenschappen
Pleinlaan 9, niv. 4, G51 (links)

Telefoon
02 614 86 00

E-mail
faces@vub.be

Sociale Wetenschappen


Politieke Wetenschappen, Sociologie, Communicatiewetenschappen, Social Sciences

Mail ons
!!!
Openingsuren

Maandag tot vrijdag
08:00-12:00 en 13:00-16:00

Wie-is-wie

Decaan, studentenvertegenwoordiger, ombudsman,...? Vind hieronder terug wie wat doet aan onze faculteit.