logo
Portal for

                                                          Switch to the English website

Afgestudeerden kunnen vanaf 15 november het officiële diploma ophalen


Op het fac secretariaat

Hoe worden lessen volgend jaar georganiseerd?


De meest gestelde vraag

Lees het officiële bericht

Onze secretariaten blijven gesloten tijdens de zomerperiode. We zijn bereikbaar via e-mail op faces@vub.be

Updates over "terug naar de campus"

Reglementen

***

Formulieren

***

KEUZE BEKENDMAKING

MASTERPROEF

STAGE

EXAMENS

AANVRAAG UITZONDERING OP DE REGELS

VOOR GASTSTUDENTEN

Studietraject

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Alles begint bij een goed plan

Om je studietraject goed te kunnen plannen heb je een goed overzicht nodig: wat is het programma? Zijn er inschrijvingsvereisten (pre- en co-requisites) voor bepaalde vakken? Kan ik mijn studie logisch spreiden? Je vindt alle informatie hieronder terug, per opleiding. Scroll verder naar beneden en vind meer informatie over individueel studietraject, gecombineerd studietraject en hoe een uitzondering aan te vragen.

Individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert. Een individueel studietraject kan enkel binnen eenzelfde loopbaan (bachelor, schakel, voorbereiding, master) en wordt beperkt tot maximaal 66 studiepunten.

Facultaire regel m.b.t. het individuele studietraject

Studenten die niet slagen voor minstens 30 ECTS-credits binnen het eerste bachelortraject komen niet (of zeer beperkt) in aanmerking voor een individueel studietraject. Deze studenten kunnen hun eerste bachelortraject niet (of nauwelijks) verder aanvullen met opleidingsonderdelen uit het tweede en/of derde bachelortraject. Zij worden beperkt tot het opnemen van inleidende opleidingsonderdelen uit het eerste jaar modeltraject van de bachelor.

Studenten die hun traject wel mogen aanvullen, dienen rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten (zie hierboven). Enkel wanneer je kan afstuderen (behalen van bachelor- of masterdiploma) kunnen deze voorwaarden overruled worden. Neem in dit geval contact op met je studietrajectbegeleider.

Gecombineerd traject

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving tussen alle nog af te leggen opleidingsonderdelen uit een basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) en een aantal of alle opleidingsonderdelen uit de vervolgopleiding (master).

Wie kan het aanvragen en hoe?

Enkel studenten die kunnen afstuderen in hun basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) komen in aanmerking voor een gecombineerde inschrijving, met uitzondering van studenten die ingaan op een spreidingsvoorstel besproken met de studietrajectbegeleider. Dit betekent in praktijk dat je binnen je basisopleiding nog slechts een beperkt aantal ECTS-credits hoeft af te leggen.

Gecombineerde inschrijvingen binnen eenzelfde opleiding worden conform artikel 42 van het OER beperkt tot maximaal 66 ECTS-credits. Het maximum aantal ECTS-credits geldt voor de totale inschrijving (basis- + vervolgopleiding).

Facultaire uitzonderingen / richtlijnen:

Basisopleiding minder dan 20 ECTS-credits

 • Een traject van 72 ECTS-credits wordt aanvaard wanneer een student kan afstuderen (opleiding kan beëindigen).
 • Een traject tussen 73 en 80 ECTS-credits wordt steeds voorgelegd aan en besproken met de decaan. De eerder behaalde resultaten van de student zullen hierin bepalend zijn.
 • Inschrijvingsvereisten worden overruled wanneer een student kan afstuderen.

Basisopleiding 20 of meer ECTS-credits

 • Indien nooit eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding en indien er geen opleidingsonderdelen uit het eerste of tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan tot maximaal 66 ECTS-credits.
 • Indien eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding of indien er nog opleidingsonderdelen uit het tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd, wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan, na gesprek met de studietrajectbegeleider. De student neemt zelf contact op met de studietrajectbegeleider.
 • Inschrijvingsvereisten worden niet overruled.

Voorbereidingsprogramma + master Bedrijfskunde | Management

 • Gecombineerde inschrijving voorbereidingsprogramma en master wordt toegestaan, ook het maximaal traject binnen de opleiding bedrijfskunde van 84 ECTS-credits (24 + 60 ).

Uitzondering aanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen door dit formulier in te vullen.

De studietrajectbegeleider bespreekt jouw aanvraag met de decaan die de eindbeslissing neemt.
Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overrulen van pre- en corequisites
 • Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 8/10
 • Registreren voor vakken na deadline van 15/10
 • Combineren van de basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding

Eens een beslissing is genomen, word je per e-mail op de hoogte gebracht.

Vrijstellingen

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen aanvragen.

Je kan één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen

DIGITAAL INDIENEN DOOR TE MAILEN NAAR FACES@VUB.BE

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken.

Dit jaar moet je jouw volledig dossier digitaal indienen door te mailen naar faces@vub.be. Zet in het onderwerp van jouw mail "vrijstellingsaanvraag 2020 + jouw naam". Je voegt jouw dossier toe als bijlage: één samengevoegd document dat bestaat uit de drie gevraagde onderdelen (zie handleiding hieronder).

Het indienen van je aanvraag gebeurt via één van de formulieren onderaan. Het dossier bevat drie aparte hoofdstukken die je duidelijk aangeeft met een nieuwe tab. Je vindt alle informatie terug in onze handleiding. Opgelet: voor de opleiding bedrijfskunde gelden andere regels die je terugvindt in een aparte handleiding:

Neem deze informatie goed door, maar negeer "regel 11" over het digitaal indienen. Enkel een volledig aanvraagdossier dat tijdig DIGITAAL is ingediend, wordt behandeld. Het spreekt voor zich dat je ook p2 mag negeren (benodigdheden en titelblad), voor handleiding Bedrijfskunde is dat p3.

JE MAILT JOUW DOSSIER (1 VOLLEDIG DOCUMENT IN BIJLAGE) VOOR DE DEADLINE NAAR faces@vub.be

Onderaan deze pagina staat meer informatie over je diploma de diploma-uitreiking

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug + wat je moet doen in geval van overmacht.

Examenroosters

In overeenstemming met het facultair onderwijs- en examenreglement zijn de examenroosters opgesteld volgens de modeltrajecten.

Indien je niet geslaagd bent na eerste zittijd word je automatisch doorverwezen naar de tweede zittijd (je dient zelf niets te doen). Je herneemt alle examens waarvoor je dit academiejaar een score van minder dan 10/20 behaald hebt.

Via onderstaande link kan je het DEFINITIEVE examenrooster voor de 2de zittijd raadplegen

>> Examenrooster 2de zittijd (augustus-september 2020)

Veiligheid

De faculteit maakt praktische afspraken met de centrale diensten van de VUB om de examens op campus (zowel schriftelijk als mondeling) en op externe locatie volledig veilig te organiseren, met vooral aandacht voor de vereisten van social distance en hygiëne. 

Blokpermanentie

Tijdens de zomerblokperiode organiseren we geen gecoördineerde blokpermanentie meer. Contacteer je docent/assistent om te achterhalen of je in de aanloop naar de 2e zittijd nog een overlegmoment kan inplannen. 

Hoe zit dat precies met examens van thuis / examens op campus / off campus locaties?

Hoe wordt dit georganiseerd?

Tweede zittijd data

De tweede zittijd loopt officieel van maandag 10 augustus tot en met woensdag 9 september 2020. Examens georganiseerd door onze faculteit vinden ten laatste zaterdag 5 september plaats. Er kunnen examens plaatsvinden op zondagen en op 15 augustus (feestdag). De proclamatie (elektronische mededeling van de examenresultaten via de elf service) is voorzien op donderdagavond 10 september 2020.

 • Master thesis: deadline 3 augustus 2020
 • Examenperiode: van 10 augustus tot en met 9 september 2020
 • Resultaten worden gepubliceerd vanaf zaterdag 5 september 2020 >> hoe bekijk ik mijn resultaten?
 • Deliberatie: donderdag 10 september 2020 => puntenblad beschikbaar 

Wat doen bij overmacht (ziekte, overlijden, etc)?

 1. Vul het overmachtsformulier in;
 2. Stuur het ingevulde formulier via mail zo snel mogelijk en ten laatste op de eerste examendag (!) naar faces@vub.be (faculteitssecretariaat). Neem zelf geen contact op met de betrokken docent, dit doen de collega's van het secretariaat.
 3. Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektenbriefje, overlijdensbericht,...) zo snel mogelijk en ten laatste 3 kalenderdagen na de eerste dag van de overmachtsperiode (!) aan het faculteitssecretariaat via mail of door het binnen te brengen op het faculteitssecretariaat zelf;
 4. Je kan een verplaatsing van een examen enkel aanvragen vanaf een gewettigde afwezigheid van 4 opeenvolgende dagen (of wegens het overlijden van een familielid), via het overmachtsformulier. Andere (kortere) gewettigde afwezigheden worden gemarkeerd op het puntenblad met "Gewettigd afwezig". Je wordt dan doorverwezen naar de examenkans van tweede zittijd.

Lees voor de volledigheid Art. 111 en Art. 112 uit het Onderwijs- en Examenreglement.

Opgelet Overmacht is niet geldig bij overlap van examens. Als er in je examenrooster 2 examens op hetzelfde moment vallen, dien je voorrang te geven aan het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject (het laagste jaar van de opleiding) of het examen dat deel uitmaakt van een verplicht opleidingsonderdeel (t.o.v. een keuzevak).

 

Wat doen indien je geen 2e zittijd examens op de campus kunt afleggen?

Onderstaand overmachtsformulier vul je enkel in wanneer je om medische redenen geen examen kan afleggen op de campus (2e zittijd) en dit werd bevestigd door een geneesheer.

 1. Vul het overmachtsformulier in;
 2. Stuur het ingevulde en door de geneesheer ondertekende formulier via mail zo snel mogelijk en ten laatste op 10 augustus 2020 (!) naar faces@vub.be (faculteitssecretariaat).

Examen overlap?

De melding van overlap* wordt gericht aan het faculteitssecretariaat op het e-mailadres (faces@vub.be) en aan de betrokken titularis(sen). De decaan beslist in overleg met de titularis(sen) of een andere examenregeling mogelijk is.

 • Eerste examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 1 december 2019
 • Tweede examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 15 mei 2020
 • Tweede zittijd: uiterlijk op 27 juli 2020

*Onder ‘overlap’ verstaan we examens die op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Een examen in de voormiddag en een examen in de namiddag beschouwen we niet als overlap.

DIPLOMA

Je kan op drie momenten in een academiejaar afstuderen: januari (vroegtijdig afstuderen), juli (1e zittijd) en september (2e zittijd). Je kan vanaf het najaar je diploma ophalen. We lichten dit even toe.

Diploma-uitreiking 2020

Na het afstuderen ontvang je in de weken na de deliberatiedatum via de studentenadministratie een afstudeergetiugschrift per post (de exacte deliberatie data staan bovenaan deze pagina). Dit getuigschrift is geldig als officiële verklaring van afstuderen tot we je officiële diploma in het najaar overhandigen. Zorg ervoor dat je huidige woonadres up-to-date is in de Student Self Service.  

De faculteit werkt momenteel aan een veilig en haalbaar alternatief voor de traditionele diploma uitreiking, rekening houdend met de huidige en toekomstige COVID-19-voorzorgsmaatregelen. We houden alle afgestudeerde masterstudenten op de hoogte van zodra hierover meer nieuws bekend is. Hou daarom nog een tijdje je VUB-mail in het oog.

Je officiële diploma

Het officiële diploma is een origineel en uniek document dat slechts één keer wordt afgedrukt en afgeleverd. Wij besteden veel zorg aan het bewerkingsproces van je diploma om ervoor te zorgen dat alle informatie correct en volledig is ingevuld. Dit is de belangrijkste reden waarom je diploma niet beschikbaar is de week na de deliberatie.

Als afgestudeerde bachelor of masterstudent kan je vanaf 15 november 2020 je diploma ophalen op het faculteitssecretariaat. We brengen je persoonlijk op de hoogte (per e-mail op je vubadres) indien je diploma vroeger beschikbaar is.

Belangrijk: Neem je identiteitsbewijs mee of bereid een volmacht voor als je dit aan iemand anders delegeert. Mocht je je buiten België hebben gevestigd, dan kunnen we het via de post bezorgen - stuur ons dan best een e-mail met jouw huidige adres. 

Masterproef: de kroon op je werk

***

Checklist

 1. Masterproef geregistreerd in je Selfservice studenten?
 2. Selectie + bevestiging onderwerp masterproef in Mathis
 3. Inleveren voor de deadline
 4. Let op: wens je vroegtijdig in te dienen en af te studeren in januari/februari: informeer je hier voor alle nodige (administratieve) stappen!

Elke masterthesis-student zal tijdig worden geïnformeerd over Mathis en hoe ermee aan de slag te gaan. Voor meer informatie en met vragen kan je terecht bij de masterproefcoördinator.

Plagiaat

Iedere student die een paper of masterproef indient verklaart zich akkoord met de plagiaatregels.

De decaan van de faculteit benadrukt dat bij alle gevallen van plagiaat een sanctie zal worden toegepast. Dit kan gaan tot uitsluiting van alle zittijden van het academiejaar.

De facultaire regels met betrekking tot de masterproef zijn opgenomen in het facultair Onderwijs en examenreglement.

Vertrouwensovereenkomst en embargo

Heb je voor je onderzoek nood aan een vertrouwensovereenkomst tussen een extern bedrijf, jezelf als student-onderzoeker en de VUB, gebruik dan dit document.

Bij goedkeuring van een embargo-aanvraag wordt de integrale tekst (met vertrouwelijke informatie) enkel aan de promotor en commissaris(sen) bezorgd. Een aanvraag kan via dit document

Stage: eerste professionele ervaring

Het is enkel mogelijk om een stageovereenkomst op te maken wanneer de stage onderdeel is van je opleiding. Vrijwillige stages worden niet meer ondersteund door de faculteit.

Studenten sociale wetenschappen

Masterstudenten communicatiewetenschappen en politieke wetenschappen

Stappenplan:

1. Lees de ECTS-fiche van je stage

2. Maak duidelijke afspraken met je stagetitularis

3. Download de template van de stage-overeenkomst, vul deze in (gebruik Adobe Reader om het digitaal in te vullen) en bezorg de overeenkomst ondertekend (door jou en je externe stagebegeleider) terug aan je stagetitularis

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel)

De opleidingen sociologie, social sciences, political sciences: european & international governance bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Studenten aan de Solvay Business School

Masterstudenten TEW en Handelsingenieur, International Business en Business & Technology

Stappenplan:

1. Lees de procedure 

2. Maak de nodige afspraken met de stagetitularis (stage formulier) > contact via internship.business@vub.be

3. Zodra je een onderling akkoord hebt, download de stage-overeenkomst (zie onderaan) en vul deze digitaal in (gebruik hiervoor Adobe Reader)

4. Bezorg de stage-overeenkomst (in pdf) terug aan de stagetitularis.

--

Je vindt een overzicht van stagemogelijkheden via deze website (jobboard) en via VUB jobteaser (vereist de aanmaak van een profiel)

De opleidingen business economics, management en bedrijfskunde bieden geen stage aan in het curriculum. Voor studenten in één van deze programma's is het dan ook niet mogelijk om een stage-overeenkomst op te maken.

Stage details


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Lees de procedure

Informatiesessie Professor M. Dooms

Practical projects

Stageformulier


voor studenten TEW en Handelsingenieur

Download

Stage-overeenkomst


Gebruik adobe reader om het in te vullen

Download

UPDATE: al onze secretariaten worden fysiek gesloten tot nader orde. We blijven (tele)werken en dus bereikbaar per mail op faces@vub.be

Volg de VUB-updates over het coronavirus hier

Faculteitssecretariaat

Sinds mei 2019 zitten we in het gebouw gekend als PLEINLAAN 5, op de 3e verdieping. Begeef je naar onze strakke nieuwe balie en we helpen je graag verder.

Lukt het niet om langs te komen tijdens onze openingsuren? Geef ons dan een seintje via telefoon of e-mail en we zoeken naar een geschikt moment.

Openingsuren weekdagen

09:00-12:30 en 14:00-17:00

Vakgroepsecretariaten

Hier kan je terecht voor indienen taken, papers, bachelorproeven en masterproeven.

Vakgroep Solvay Business School
PLEINLAAN 5, 4e verdieping, bureau 4.20 (rechts)

Telefoon
02 614 83 81

E-mail
faces@vub.be

Solvay Business School


TEW, Handelsingenieur, Bedrijfskunde

Mail ons
!!!
Openingsuren

Maandag tot vrijdag
09:00-12:00 en 13:00-16:00
Vakgroep sociale wetenschappen
Pleinlaan 9, niv. 4, G51 (links)

Telefoon
02 614 86 00

E-mail
faces@vub.be

Sociale Wetenschappen


Politieke Wetenschappen, Sociologie, Communicatiewetenschappen, Social Sciences

Mail ons
!!!
Openingsuren

Maandag tot vrijdag
08:00-12:00 en 13:00-16:00

Wie-is-wie

Decaan, studentenvertegenwoordiger, ombudsman,...? Vind hieronder terug wie wat doet aan onze faculteit.