logo
Portal for

Deliberatieregels aan de VUB

Op deze pagina vind je alle informatie over welke onvoldoendes kunnen worden toegestaan, op welke manier examencijfers afgerond worden en welke graden van verdienste je kan verwerven aan het einde van je opleiding.

De informatie op deze pagina is een vertaling van artikels over deliberaties in het Onderwijs- en Examenreglement. Op het centrale Onderwijs- en Examenreglement kunnen de faculteiten aanvullingen maken. Deze vind je terug in een aanvullend facultair reglement.

Onvoldoendes door de vingers zien

Aan de Vrije Universiteit Brussel kunnen sommige onvoldoendes toegestaan worden. De mogelijkheid om onvoldoendes te delibereren is afhankelijk van waar je je in je studietraject bevindt en de soort opleiding die je volgt.

Je bent geslaagd voor je eerste bachelorjaar als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt OF als je ondanks onvoldoendes voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Bacheloropleiding

Eerste bachelorjaar

Je bent geslaagd voor je eerste bachelorjaar als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt OF als je – ondanks onvoldoendes (cijfers onder 10/20) – voldoet aan volgende voorwaarden.

 1. Je hebt een gewogen gemiddelde van minstens 55%
 2. Je scoorde maximaal 3 punten onder 10/20
 3. Je hebt op niet meer dan 2 opleidingsonderdelen een cijfer lager dan 10/20 behaald
 4. Je hebt geen enkel cijfer lager dan 8/20 behaald

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, moet je alle opleidingsonderdelen waarvoor je een cijfer lager dan 10/20 behaalde, hernemen.

Let op: deze deliberatieregels worden automatisch toegepast. Je moet buispunten dus niet ‘inzetten’ of een aanvraag doen om gedelibereerd te worden.

Tweede en derde bachelorjaar

Je bent geslaagd voor je tweede en derde bachelorjaar als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt. Onvoldoendes worden dus niet toegestaan.

Overige opleidingen

Voor de masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma's geldt dat je geslaagd bent voor het geheel van de opleiding als je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 behaalt. Onvoldoendes worden dus niet toegestaan.

Interuniversitaire opleidingen

Voor interuniversitair georganiseerde opleidingen kan afgeweken worden van de bovenstaande bepalingen. 
Je kan het reglement dat voor jouw interuniversitaire opleiding van toepassing is opvragen bij het faculteitssecretariaat van jouw opleiding.

Een toegestane onvoldoende hernemen

Binnen een academiejaar kan je een tweede examenkans benutten om een toegestane onvoldoende te hernemen. Je dient hiertoe een schriftelijk verzoek in bij het faculteitssecretariaat binnen een vervaltermijn van 7 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na de proclamatie.

Indien je je op deze manier registreert voor de tweede examenkans vervalt jouw oorspronkelijke examenresultaat onherroepelijk. Het nieuwe resultaat dat je in de tweede zittijd behaalt, wordt dan definitief.

Soms komt het aan op een decimaal

Examencijfers worden aan de VUB afgerond naar een natuurlijk getal.

Alle cijfers en gemiddelden worden als volgt afgerond:

 • naar het onderliggend cijfer voor de decimalen kleiner dan 0,5 (9,4/20 wordt 9/20)
 • naar het bovenliggend cijfer voor de decimalen groter dan of gelijk aan 0,5 (9,5/20 wordt 10/20)

De afronding gebeurt voor het examencijfer en niet voor de eventuele onderdelen waaruit het examencijfer wordt berekend.

Van voldoening tot grootste onderscheiding

Als je geslaagd bent voor een volledige opleiding, wordt er een graad van verdienste toegekend aan je diploma op basis van je gewogen gemiddelde.

Hoe bereken ik mijn gewogen gemiddelde?

Om het gewogen gemiddelde te berekenen vermenigvuldig je het aantal studiepunten van elk vak met het cijfer dat je voor dat vak behaalde. Vervolgens deel je dat cijfer door het totaal aantal studiepunten dat je in de opleiding hebt afgewerkt.

Graden van verdienste

Op je diploma kunnen volgende graden van verdienste vermeld staan:

 • Geslaagd met voldoening: gemiddeld eindresultaat minder dan 68%
 • Geslaagd met onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 68%
 • Geslaagd met grote onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 77%
 • Geslaagd met grootste onderscheiding: gemiddeld eindresultaat vanaf 85%

Schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s leiden niet tot een diploma maar tot een getuigschrift. Studenten in deze programma’s kunnen dus geen graad van verdienste verwerven.

Opgelet

Een graad van verdienste kan enkel worden toegekend indien een minimaal aantal ECTS-credits binnen de opleiding aan de VUB werd behaald:

 • minimaal 60 ECTS-credits voor een bacheloropleiding
 • voor een masteropleiding gaat het minstens de helft van de totale studieomvang