logo
Portal for

Beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing

Als je meent dat je recht is geschonden, kan je beroep aantekenen.

Tip: je kan ook vóór de examencommissie een beslissing neemt over je studievoortgang, een gemotiveerd dossier 'uitzonderlijke omstandigheden' indienen. Opgelet: een dossier uitzonderlijke omstandigheden dien je in bij de examencommissie van je faculteit, niet bij de beroepscommissie. Hoe je een dossier uitzonderlijke omstandigheden moet indienen, vind je op deze pagina.

De verschillende stappen van de beroepsprocedure

De eerste stap van de beroepsprocedure is intern beroep aantekenen. Indien je niet akkoord gaat met de uitkomst van je intern beroep, kan je een externe beroepsprocedure starten.

TIP Indien je overweegt om een intern beroep in te dienen tegen een examenresultaat, is het aangewezen om het examen eerst in te kijken en/of toelichting te vragen aan de examinator. Bekijk het OER en de facultaire aanvullingen voor de termijnen en organisatie van de inzage- en feedbackmomenten.

Intern beroep

Wanneer?

Als je meent dat je recht is geschonden, dan kan je binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing. Deze vervaltermijn gaat bij examenbeslissingen in op de dag na de elektronische mededeling van de examenresultaten. Bij alle andere studievoortgangsbeslissingen gaat deze vervaltermijn in de dag na de kennisgeving van de beslissing.

Hoe?

Je moet beroep aantekenen door middel van een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift dat binnen de vervaltermijn per aangetekend schrijven wordt ingediend bij de Voorzitter van de betrokken beroepsinstantie, en dit op straffe van onontvankelijkheid van het beroep. In je beroep moet je tenminste jouw persoonsgegevens en de bestreden beslissing(en) opnemen en een omschrijving geven van jouw bezwaren tegen de beslissing. We raden je aan om dit modelverzoekschrift beroepsprocedure te gebruiken.

Stuur tegelijkertijd ook een identieke elektronische versie van het verzoekschrift via e-mail naar het e-mailadres aangegeven in het aanvullend facultair reglement van jouw faculteit.

In het onderstaande overzicht vind je per faculteit de Voorzitter van de betrokken beroepscommissie:

  • Sociale wetenschappen & Solvay Business School: Prof. dr. Caroline Buts (incl. IES Advanced Master MSc. European Integration and Development)
  • Letteren en Wijsbegeerte: Prof. dr. P. Erdkamp
  • Geneeskunde en Farmacie:  Prof. dr. em. Ch. Vanden Branden
  • Psychologie en Educatiewetenschappen: Prof. dr. Johan Vanderfaeillie
  • Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding: Prof. dr. Gracienne lauwers
  • Recht en Criminologie: Prof. dr. Eggermont (incl. IES Advanced Master LL.M International and European Law)
  • Ingenieurswetenschappen: Prof. dr. ir. Francis Berghmans
  • Wetenschappen en Bio - ingenieurswetenschappen: Prof. dr. Dominique Maes
  • Lichamelijke opvoeding en kinesitherapie: Prof. dr. Eric Kerckhofs

! De betrokken beroepscommissie voor de Master-na-Masteropleiding Master of Laws in International and European Law (en) is die van de faculteit RC; de betrokken beroepscommissie voor de Master-na-Masteropleiding Master of Science in European Integration and Development (en) is die van de faculteit ES.

Beslissing?

In principe word je op de hoogte gebracht van de beslissing over je beroep binnen een termijn van twintig kalenderdagen na deze waarop je beroep indiende.

Extern beroep

Tegen deze beslissing is een beroep bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen mogelijk zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement