logo
Portal for

Beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing

Als je meent dat je recht is geschonden, kan je beroep aantekenen.

De verschillende stappen van de beroepsprocedure

De eerste stap van de beroepsprocedure is intern beroep aantekenen. Indien je niet akkoord gaat met de uitkomst van je intern beroep, kan je een externe beroepsprocedure starten.

TIP Indien je overweegt om een intern beroep in te dienen tegen een examenresultaat, is het aangewezen om het examen eerst in te kijken en/of toelichting te vragen aan de examinator. Bekijk het OER en de facultaire aanvullingen voor de termijnen en organisatie van de inzage- en feedbackmomenten.

Intern beroep

Wanneer?

Als je meent dat je recht is geschonden, dan kan je binnen een vervaltermijn van zeven kalenderdagen beroep aantekenen tegen een studievoortgangsbeslissing. Deze vervaltermijn gaat bij examenbeslissingen in op de dag na de elektronische mededeling van de examenresultaten. Bij alle andere studievoortgangsbeslissingen gaat deze vervaltermijn in de dag na de kennisgeving van de beslissing.

Hoe?

Je moet beroep aantekenen door middel van een ondertekend en gedagtekend verzoekschrift dat binnen de vervaltermijn per aangetekend schrijven wordt ingediend bij de centrale beroepscommissie, en dit op straffe van onontvankelijkheid van het beroep. In je beroep moet je tenminste jouw persoonsgegevens en de bestreden beslissing(en) opnemen en een omschrijving geven van jouw bezwaren tegen de beslissing. We raden je aan om dit modelverzoekschrift beroepsprocedure te gebruiken. Je stuurt dit ondertekend per aangetekend schrijven naar de Centrale Beroepscommissie, t.a.v. de voorzitter, Onderwijs en studentenzaken - C2, Pleinlaan 2 - 1050 Brussel.

Stuur tegelijkertijd ook een identieke elektronische versie van het verzoekschrift via e-mail naar interneberoepen_OS@vub.be.

Beslissing?

In principe word je op de hoogte gebracht van de beslissing over je beroep zodra deze gemaakt is.

Extern beroep

Tegen deze beslissing is een beroep bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen mogelijk zoals omschreven in het onderwijs- en examenreglement