logo
Portal for

Welkom

Welkom op student.vub! Nieuwe interface, multitabs (hierboven) voor snelle navigatie naar de gewenste facultaire informatie. Hieronder vind je dan weer een snelle zoekfunctiemodus voor algemenere informatie, zoals roosters en administratie. Genieten!

Deadlines, reglementen en formulieren

Belangrijk! Copy/paste onderstaande data in je agenda!

Klik hier voor ideale weergave (pdf)

Formulieren 2018-2019

Studietraject

Als student kan je zelf je studietraject vormgeven. Voor hulp kan je terecht bij je studietrajectbegeleider die jou hierbij kan informeren, adviseren en begeleiden.

Alles begint bij een goed plan

Om je studietraject goed te kunnen plannen heb je een goed overzicht nodig: wat is het programma? Zijn er inschrijvingsvereisten (pre- en co-requisites) voor bepaalde vakken? Kan ik mijn studie logisch spreiden? Je vindt alle informatie hieronder terug, per opleiding. Scroll verder naar beneden en vind meer informatie over individueel studietraject, gecombineerd studietraject en hoe een uitzondering aan te vragen.

Individueel studietraject

Een individueel studietraject is een traject dat afwijkt van het standaard modeltraject. Je wenst bijvoorbeeld minder opleidingsonderdelen op te nemen of je wil een studietraject waarin je opleidingsonderdelen uit verschillende bachelorjaren combineert. Een individueel studietraject kan enkel binnen eenzelfde loopbaan (bachelor, schakel, voorbereiding, master) en wordt beperkt tot maximaal 66 studiepunten.

Facultaire regel m.b.t. het individuele studietraject

Studenten die niet slagen voor minstens 30 ECTS-credits binnen het eerste bachelortraject komen niet (of zeer beperkt) in aanmerking voor een individueel studietraject. Deze studenten kunnen hun eerste bachelortraject niet (of nauwelijks) verder aanvullen met opleidingsonderdelen uit het tweede en/of derde bachelortraject. Zij worden beperkt tot het opnemen van inleidende opleidingsonderdelen uit het eerste jaar modeltraject van de bachelor.

Studenten die hun traject wel mogen aanvullen, dienen rekening te houden met de gestelde inschrijvingsvereisten (zie hierboven). Enkel wanneer je kan afstuderen (behalen van bachelor- of masterdiploma) kunnen deze voorwaarden overruled worden. Neem in dit geval contact op met je studietrajectbegeleider.

Gecombineerd traject

Een gecombineerde inschrijving is een inschrijving tussen alle nog af te leggen opleidingsonderdelen uit een basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) en een aantal of alle opleidingsonderdelen uit de vervolgopleiding (master).

Wie kan het aanvragen en hoe?

Enkel studenten die kunnen afstuderen in hun basisopleiding (bachelor / schakel- of voorbereidingsprogramma) komen in aanmerking voor een gecombineerde inschrijving, met uitzondering van studenten die ingaan op een spreidingsvoorstel besproken met de studietrajectbegeleider. Dit betekent in praktijk dat je binnen je basisopleiding nog slechts een beperkt aantal ECTS-credits hoeft af te leggen.

Gecombineerde inschrijvingen binnen eenzelfde opleiding worden conform artikel 42 van het OER '18-'19 beperkt tot maximaal 66 ECTS-credits. Het maximum aantal ECTS-credits geldt voor de totale inschrijving (basis- + vervolgopleiding).

Facultaire uitzonderingen / richtlijnen:

Basisopleiding minder dan 20 ECTS-credits

 • Een traject van 72 ECTS-credits wordt aanvaard wanneer een student kan afstuderen (opleiding kan beëindigen).
 • Een traject tussen 73 en 80 ECTS-credits wordt steeds voorgelegd aan en besproken met de decaan. De eerder behaalde resultaten van de student zullen hierin bepalend zijn.
 • Inschrijvingsvereisten worden overruled wanneer een student kan afstuderen.

Basisopleiding 20 of meer ECTS-credits

 • Indien nooit eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding en indien er geen opleidingsonderdelen uit het eerste of tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan tot maximaal 66 ECTS-credits.
 • Indien eerder bindende voorwaarden werden opgelegd in dezelfde opleiding of indien er nog opleidingsonderdelen uit het tweede bachelortraject dienen te worden afgelegd, wordt een gecombineerde inschrijving toegestaan, na gesprek met de studietrajectbegeleider. De student neemt zelf contact op met de studietrajectbegeleider.
 • Inschrijvingsvereisten worden niet overruled.

Voorbereidingsprogramma + master Bedrijfskunde | Management

 • Gecombineerde inschrijving voorbereidingsprogramma en master wordt toegestaan, ook het maximaal traject binnen de opleiding bedrijfskunde van 84 ECTS-credits (24 + 60 ).

Uitzondering aanvragen

Je kan een uitzondering aanvragen door een e-mail te sturen naar stbfaces@vub.ac.be met als onderwerp ‘uitzondering + naam + rolnummer’. De studietrajectbegeleider bespreekt jouw aanvraag met de decaan die de eindbeslissing neemt.

Waarvoor kan je een uitzondering aanvragen?

 • Overrulen van pre- en corequisites
 • Overschrijden van het maximum aantal ects-credits (meer dan 66 ECTS opnemen)
 • Inschrijven voor de opleiding na deadline van 8/10
 • Registreren voor vakken na deadline van 15/10
 • Combineren van de basisopleiding met (een deel van) de masteropleiding

Eens een beslissing is genomen, word je per e-mail op de hoogte gebracht.

Vrijstellingen

Op basis van eerder behaalde credits kan je vrijstellingen aanvragen.

Je kan één dossier, per opleiding, per academiejaar indienen

Op basis van eerder behaalde credits kan je een vrijstelling aanvragen voor één of meerdere vakken. Hiervoor dien je persoonlijk een aanvraagdossier in op het faculteitssecretariaat ES. Samen met jou wordt het dossier doorgenomen en krijgt je een ontvangstbewijs na afgifte.

Het indienen van je aanvraag gebeurt via één van de formulieren onderaan. Het dossier bevat drie aparte hoofdstukken die je duidelijk aangeeft met een nieuwe tab. Je vindt alle informatie terug in onze handleiding. Opgelet: voor de opleiding bedrijfskunde gelden andere regels die je terugvindt in een aparte handleiding:

Neem deze informatie goed door. Enkel een volledig aanvraagdossier dat tijdig is ingediend, wordt behandeld.

Examens

Hieronder vind je de examenroosters terug + wat je moet doen in geval van overmacht.

Examenresultaten

De ES-examenresultaten worden doorgeboekt op maandag 4 februari 2019 en zullen zichtbaar worden in je SelfService Studenten. De resultaten van niet-ES-vakken kunnen op een ander tijdstip bekend gemaakt worden, dus geen paniek wanneer je niet meteen al jouw resultaten ziet.

De resultaten zijn pas officieel na de deliberatie, die plaatsvindt na de examen zittijd van juni*. Je officiële puntenblad kan je downloaden vanaf donderdagavond 4 juli 2019, eveneens in SelfService Studenten. Hoe je dit doet, vind je op deze pagina.

Indien je deelneemt aan tweede examen zittijd van augustus/september, valt de deliberatie op donderdag 12 september 2019. Die avond zal je puntenblad beschikbaar zijn via SelfService Studenten.

*Tenzij je een aanvraag om vroegtijdig af te studeren hebt ingediend en werd goedgekeurd: dan rolt je puntenblad uit SelfService Studenten op donderdagavond 7 februari 2019.

Examenroosters

In overeenstemming met het facultair onderwijs- en examenreglement zijn de examenroosters opgesteld volgens de modeltrajecten.

De mondelinge examenroosters voor de eerste zittijd januari 2019 worden gepubliceerd vanaf 26 oktober 2018. Voor een aantal mondelinge examens moet je jezelf registreren. Op de examenrooster staat aangegeven voor welke examens dit het geval is en hoe je dit doet (dit kan pas vanaf 10 november 2018)

Examenrooster eerste examenperiode - eerste zittijd 2018-2019

Via onderstaande link kan je de voorlopige examenroosters voor de eerste examenperiode van de eerste zittijd (januari 2019) raaplegen.

Examenroosters - eerste examenperiode - eerste zittijd (januari 2019)

Examen overlap?

De melding van overlap* wordt gericht aan het faculteitssecretariaat op het e-mailadres (faces@vub.be) en aan de betrokken titularis(sen). De decaan beslist in overleg met de titularis(sen) of een andere examenregeling mogelijk is.

 • Eerste examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 1 december 2018
 • Tweede examenperiode van de eerste zittijd: uiterlijk op 1 mei 2019
 • Tweede zittijd: uiterlijk op 15 juli 2019

*Onder ‘overlap’ verstaan we examens die op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip plaatsvinden. Een examen in de voormiddag en een examen in de namiddag beschouwen we niet als overlap.

Wat doen bij overmacht of ziekte?

 1. Vul eerst het overmachtsformulier in.
 2. Bezorg het ingevulde formulier via mail ten laatste op de examendag zelf (!) aan de examinator met daarbij faces@vub.be in CC
 3. Bezorg een geldig bewijs van overmacht (ziektenbriefje, overlijdensbericht,...) ten laatste 3 kalenderdagen na de examendatum (!) aan het faculteitssecretariaat via mail of door het binnen te brengen op het faculteitssecretariaat zelf

Lees voor de volledigheid de artikels 111 + 112 uit het Onderwijs- en Examenreglement

Opgelet Overmacht is niet geldig bij overlap van examens. Als er in je examenrooster 2 examens op hetzelfde moment vallen, dien je voorrang te geven aan het examen dat het eerst voorkomt in het modeltraject (het laagste jaar van de opleiding) of het examen dat deel uitmaakt van een verplicht opleidingsonderdeel (t.o.v. een keuzevak).

 

Masterproef: de laatste horde

De masterproef is dikwijls de laatste horde voor het behalen je diploma. Wees zeker dat je geregistreerd bent in je Selfservice studenten en Mathis! Voor ondersteuning en tips kan je ook terecht bij de studiebegeleiding.

Checklist

 1. Masterproef geregistreerd in je Selfservice studenten?
 2. Selectie + bevestiging onderwerp masterproef in Mathis
 3. Inleveren voor de deadline

Elke masterthesis-student zal tijdig worden geïnformeerd over Mathis en hoe ermee aan de slag te gaan. Voor meer informatie en met vragen kan je terecht bij de mastertproefcoördinator.

Plagiaat

Iedere student die een paper of masterproef indient verklaart zich akkoord met de plagiaatregels.

De decaan van de faculteit benadrukt dat bij alle gevallen van plagiaat een sanctie zal worden toegepast. Dit kan gaan tot uitsluiting van alle zittijden van het academiejaar.

De facultaire regels met betrekking tot de masterproef zijn opgenomen in het facultair Onderwijs en examenreglement.

Vertrouwensovereenkomst

Heb je voor je onderzoek nood aan een vertrouwensovereenkomst tussen een extern bedrijf, jezelf als student-onderzoeker en de VUB, gebruik dan dit document.

Stage: eerste professionele ervaring

Biedt je opleiding een stage aan in het curriculum, dan begin je ook hier best tijdig mee.

Wie te contracteren voor alle informatie?

Elke opleiding heeft haar eigen stage-coördinator, behalve voor de opleiding Sociologie waarin geen stage wordt aangeboden. Hieronder een overzicht van de stage-coördinatoren:

Voor de studenten van onze economische opleidingen (Solvay Business School): klik hier de voor de infosessie-presentatie. Via de tab "reglementen en formulieren" vind je het invuldocument voor de stage-overeenkomst (enkel voor studenten Solvay Business School).

Faculteitssecretariaat

Een vraag over het lesrooster, examens, een klacht of verzoek inzake je studies? Spring dan binnen op het secretariaat of stuur ons een e-mail.

Secretariaat: 2.C.203 -- Tel: 02 / 629 25 08

faces@vub.be

Openingsuren Maandag - Vrijdag

09:00-12:30 en 14:00-18:00

Vakgroepsecretariaten

Hier kan je terecht voor indienen taken, papers, bachelorproeven en masterproeven.

Vakgroep Solvay Business School
Gebouw B, 2de verdieping, lokaal B.2.11

Telefoon
02 629 21 68

E-mail
faces@vub.be

Solvay Business School


TEW, Handelsingenieur, Bedrijfskunde

Mail ons
!!!
Openingsuren

Maandag tot vrijdag
09:00-12:00 en 13:00-16:00
Vakgroep sociale wetenschappen
Pleinlaan 9, niv. 4, G51 (links)

Telefoon
02 614 86 00

E-mail
faces@vub.be

Sociale Wetenschappen


Politieke Wetenschappen, Sociologie, Communicatiewetenschappen, Social Sciences

Mail ons
!!!
Openingsuren

Maandag tot vrijdag
08:00-12:00 en 13:00-16:00

Wie-is-wie

Decaan, studentenvertegenwoordiger, ombudsman,...? Vind hieronder terug wie wat doet aan onze faculteit.